کلیدواژه‌ها = رویه قضایی بخشی از مندرجات مجلات حقوقی را تشکیل می دهد و تصمیمات مهم و قابل بحث دادگاه ها توسط حقوق دانان برجسته مورد نقد و بررسی قرار می گیرد مجلاتی که در زمینه حقوقی در ایران انتشار می یابد