کلیدواژه‌ها = "
شناخت رمزارز و چالش های پیش روی نظام های حقوقی

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 113-142

10.52547/jlr.2022.228506.2293

پرویز ساورایی


تنظیم‌گری بهینه اقتصادی در حوزه‌ی سکوهای اینترنتی

دوره 24، شماره 94، تیر 1400، صفحه 267-294

10.29252/jlr.2021.185051.1633

مجتبی قاسمی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی