کلیدواژه‌ها = آیین دادرسی کیفری
ضمانت اجرای دادرسی در گستره ادله کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.48308/jlr.2024.233107.2588

عباس تدین؛ ابراهیم عبداله پور؛ اکبر رجبی


تضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1390

عباس تدین؛ زینب باقری نژاد