تعداد مقالات: 1042

53. ملل متحد و آرمان بشریت

دوره 5، شماره 35-36، پاییز 1381

هدایت الله فلسفی


54. تعدیل شدت مجازات "تخفیف کیفر"

دوره 4، شماره 33-34، تابستان 1380

رضا نوربها


56. اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دوره 6، شماره 38، زمستان 1382

حسین میرمحمد صادقی


57. سازمانهای غیر دولتی و حقوق بین الملل

دوره 3، شماره 31-32، بهار 1379

ابراهیم بیگ زاده


58. شرط ضمان مستاجر

دوره 1، شماره 13-14، پاییز 1373

علی اکبر صادقی


59. تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری و دکترین های حقوقی

دوره 1، شماره 16-17، تابستان 1374

سیدمصطفی محقق داماد


60. ضامن در چک

دوره 1، شماره 23-24، زمستان 1377

امیرحسین فخاری


61. اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

دوره 1، شماره 9، بهار 1370

منوچهر خزانی


62. خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته

دوره 1، شماره 122، پاییز 1376

عبدالله شمس


63. سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین المللی:تئوری و عمل

دوره 1، شماره 18، زمستان 1375

ابراهیم بیگ زاده


64. توسل به دفاع مشروع در برابر تروریستی:مساله قابلیت انتساب

دوره 13، ویژه نامه شماره 2، بهار 1389

صابر نیاورانی


66. شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران

دوره 14، ویژه نامه شماره 4، بهار 1390

حسن ناعمه


67. واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات

دوره 14، شماره 107، زمستان 1390

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ غلامحسین آماده


68. جنگ با تروریسم با نبرد با عدالت

دوره 14، ویژه نامه شماره 6، پاییز 1390

نسرین مهرا؛ نوروز کارگری


69. قانونی در عزلت

دوره 3، شماره 29-30، زمستان 1379

رضا نوربها


70. دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، زمستان 1390

ابراهیم بیگ زاده؛ غزال مجدزاده


71. نقش اصحاب دعوا در امور موضوعی

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، بهار 1391

گودرز افتخار جهرمی؛ ابوالفضل دنکوب


72. حقوق بین‌الملل و چند فرهنگی گرایی

دوره 15، ویژه نامه شماره 9، تابستان 1391

سید محمد هاشمی؛ جوانمیر عبدالهی


73. مطالعه ی تطبیقی قاعده عقلایی و قاعده به خودی خود باطل در حقوق رقابت

دوره 15، ویژه نامه شماره 10، پاییز 1391

گودرز افتخار جهرمی؛ محمدمهدی حسین پور


74. شوراهای اسلامی،ملی یا محلی- حاکمیتی یا مدیریتی

دوره 15، ویژه نامه شماره 11، زمستان 1391

سیدمحمد هاشمی؛ علی دشتی


75. فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سندرسمی

دوره 1، شماره 116، بهار 1371

مهدی شهیدی