تعداد مقالات: 1043

101. تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن

دوره 22، شماره 88، زمستان 1398، صفحه 39-62

10.29252/lawresearch.22.88.39

مهناز مددکار حق جو؛ بیژن عباسی؛ خیراله پروین؛ سید محمد هاشمی


102. مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی

دوره 18، شماره 71، پاییز 1394، صفحه 43-73

ابراهیم بیگ زاده؛ منا میرزاده


109. اصول حاکم بر اعاده دادرسی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1390

فریدون نهرینی


110. بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو حق اشتغال

دوره 15، شماره 59، پاییز 1391

سیدعزت الله عراقی؛ آزاده السادات طاهری


111. بررسی فرایند حمایت حقوقی از باز یهای رایان های در نظام مالکیت فکری

دوره 16، شماره 63، تابستان 1392

سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده


112. لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در عهدنامه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 19

دوره 17، شماره 66، تابستان 1393

حمیدرضا نیکبخت؛ فرهاد پیری


115. ماده8 قانون مجازات اسلامی و اصل صلاحیت جهانی

دوره 13، شماره 51، بهار 1389

محمدعلی اردبیلی


117. صلاحیت تخصصی یا اختصاصی محاکم

دوره 15، شماره 58، تابستان 1391

رجب گلدوست؛ محمود اشرافی؛ حسین ناظریان


119. صندوق تامین خسارت های بدنی: ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده

دوره 17، شماره 67، پاییز 1393

حسن بادینی؛ علی اسلامی فارسانی


121. نظام بین المللی ثبت اختراع : زمینه ها و ضرورت ها

دوره 9، شماره 44، زمستان 1385

میرقاسم جعفرزاده؛ اصغر محمودی


122. شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و ادره ثبت اختراعات

دوره 8، شماره 42، زمستان 1384

میرقاسم جعفرزاده؛ اصغر محمودی


123. صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه: مددکاری ترتیبی

دوره 10، شماره 46، پاییز 1386

ژان ایولاسال؛ علی حسن نجفی ابرندآبادی


125. حاکمیت قانون و دموکراسی:سازگاری یا تعارض

دوره 11، شماره 48، زمستان 1387

محمدحسین زارعی