تعداد مقالات: 1042

151. مقتضای اطلاق ضمان قراردادی

دوره 14، ویژه نامه شماره 7، زمستان 1390

گودرز افتخار جهرمی؛ سهیل طاهری


152. قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری

دوره 15، ویژه نامه شماره 8، بهار 1391

میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری


153. مشروطیت در عرصه‌ی فراملی: ضرورت و تئوری‌ها

دوره 15، ویژه نامه شماره 9، تابستان 1391

سید محمد هاشمی؛ محسن حسنوند


154. مطالعه ی تطبیقی اسباب زوال ایجاب

دوره 15، ویژه نامه شماره 10، پاییز 1391

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ محمدهادی دارائی


155. حوزه ی عمومی در افق فلسفه ی سیاسی افلاطون

دوره 15، ویژه نامه شماره 11، زمستان 1391

سیدمحمد قاری سیدفاطمی؛ سیدمحمد صادق احمدی


156. اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه

دوره 1، شماره 116، بهار 1371

سید مصطفی محقق داماد


157. ترک فعل به مثابة عمل کشنده

دوره 15، شماره 57، بهار 1391

احمد حاجی‌ده‌آبادی


161. حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟

دوره 2، شماره 25-26، تابستان 1378

سید مصطفی محقق داماد


162. وضعیت حقوقی معامله فضولی مسبوق به منع

دوره 18، شماره 69، بهار 1394، صفحه 23-33

سید مصطفی محقق داماد


163. بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین

دوره 22، شماره 87، پاییز 1398، صفحه 49-78

10.29252/lawresearch.22.87.49

محمد روشن؛ مصطفی مظفری؛ هانیه میرزایی


167. بررسی جرم و جنایت در ایران با استفاده از چند الگوی اقتصادی

دوره 19، شماره 73، بهار 1395، صفحه 59-78

یدالله دادگر؛ روح الله نظری


172. مدل اشمیتی حقوق بین‌الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 61-96

10.29252/lawresearch.22.85.61

سید محمد قاری سید فاطمی؛ مریم حاجی‌عرب


173. مفهوم «سیاست حقوقی» در رویّۀ قضایی بین المللی

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 61-80

10.22034/jlr.2019.184166.1425

جمال سیفی؛ وحید رضادوست


175. نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 63-85

10.22034/jlr.2018.110630.1066

محمد راسخ؛ مهناز بیات؛ سارا محمدی