تعداد مقالات: 1043

1. تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه

دوره 18، شماره 71، پاییز 1394، صفحه 1-41

گودرز افتخار جهرمی؛ سید محسن حسینی پویا


2. ماهیت حقوقی داوری

دوره 18، شماره 70، تابستان 1394، صفحه 1-29

دکتر عبدالله شمس


4. مبانی مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 11-42

10.29252/lawresearch.22.86.11

گودرز افتخار جهرمی؛ مهدی الهویی نظری


6. رویکردی عدلیه‌ای به نظریه مقاصد و پیامدهای حقوق بشری

دوره 19، شماره 75، بهار 1395، صفحه 11-38

سید محمد قاری سید فاطمی


7. نوآوری‌های سید طباطبایی یزدی در مورد ضمان عقدی (2)

دوره 19، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 11-29

سیدمصطفی محقق داماد


9. فاعل معنوی در حقوق کیفری ایران

دوره 19، شماره 73، بهار 1395، صفحه 11-34

محمد علی اردبیلی؛ مصطفی فروتن


11. نوآوری های سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ضمان عقدی 1

دوره 18، شماره 72، زمستان 1394، صفحه 11-34

سید مصطفی محقق داماد


12. از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب

دوره 19، شماره 76، زمستان 1395، صفحه 11-36

ابراهیم بیگ‌زاده


13. ایراد عدم استماع در حقوق فرانسه و ایران

دوره 21، شماره 82، تابستان 1397، صفحه 11-29

10.22034/jlr.2018.112424.1079

عبدالله شمس؛ مصطفی کردزنگنه


18. بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 21، شماره 83، پاییز 1397، صفحه 11-34

10.22034/jlr.2018.130447.1163

علی ساعت چی؛ سید مصطفی محقق داماد؛ سعید حقانی


23. تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی

دوره 23، شماره 92، زمستان 1399، صفحه 11-42

10.22034/jlr.2020.132878.1168

مهراب داراب پور؛ جواد مجروحی سردرود؛ محمدرضا داراب پور؛ غلامعلی طبرسا


24. تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی

دوره 24، شماره 94، تابستان 1400، صفحه 11-32

10.22034/jlr.2020.176666.1346

سیدحسین صفائی؛ محمد هادی جواهر کلام؛ رضا خودکار؛ پرویز رحمتی


25. تحلیل فقهی حقوقی مشتقات ارزی وآثار آن

دوره 23، شماره 91، پاییز 1399، صفحه 11-35

10.22034/jlr.2018.144940.1211

گودرز افتخار جهرمی؛ محمد رضا صاحبی پسندیده