رجوع از اقرار کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

10.29252/jlr.2021.185333.1724

چکیده

متهمین در دعاوی کیفری گاه از اقرار خود بر می‌گردند و به همین جهت نظام‌های حقوقی حسب مبانی خود نسبت به اعتبار چنین رجوعی رویکردهای مختلفی را اتخاذ نموده‌اند. مذاهب فقهی نسبت به آثار مترتب بر رجوع از اقرار دیدگاه همسانی ندارند و همین اختلاف در مواضع آثار خود را در نظام‌های حقوقی کشورهای متأثر از حقوق اسلامی بر جای نهاده است.
در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی ضمن واکاوی نگرش فقهی پیرامون مسأله مزبور و بازتاب آن در حقوق کشورهای مسلمان، رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را نسبت به این مسأله بر اساس مبانی فقه امامیه مورد بررسی قرار داده و مشخص می‌گردد از یک‌سو مخالفت با اثرگذاری رجوع از اقرار در سرقت موجب حد و از سوی دیگر تعیین حد جلد و حبس تعزیری برای متهمینی که در جرایم موجب حد رجم و قتل از اقاریر خود بر می‌گردند در سیاست تقنینی کیفری قابل دفاع نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Retraction of criminal confession

نویسنده [English]

  • Rouhollah Akrami
Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

The accused persons in criminal cases sometimes Retract from their confessions, and therefore legal systems, depending on their origins, have taken different approaches to the validity of such confessions, depending on their principles. Jurisprudential schools do not have the same view on the impact of confession retreat, and this difference in approach has left its effects in the legal systems of countries affected by Islamic law.
In the present article, with a descriptive analytical method, while analyzing the jurisprudential view on this issue and its reflection in the legal systems of Muslim countries, the approach of the Islamic Penal Code adopted in 2013 towards this issue based on the principles of Imami jurisprudence has been studied, and It is clear that, on the one hand, opposition to the effectiveness of retraction of confessionin in theft punishable by prescribed punishment, and on the other hand, Determining a specific flogging and discretionary imprisonment for defendants who Retract their confessions in crimes punishable by Hodoud of stoning and Execution in Legislative criminal policy It is not justifiable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal confession
  • retraction of confession
  • Proof of litigation
  • criminal cases
  • Imamia jurisprudence
  • تاریخ دریافت: 20 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1399