رجوع از اقرار کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

10.29252/jlr.2021.185333.1724

چکیده

متهمین در دعاوی کیفری گاه از اقرار خود بر می‌گردند و به همین جهت نظام‌های حقوقی حسب مبانی خود نسبت به اعتبار چنین رجوعی رویکردهای مختلفی را اتخاذ نموده‌اند. مذاهب فقهی نسبت به آثار مترتب بر رجوع از اقرار دیدگاه همسانی ندارند و همین اختلاف در مواضع آثار خود را در نظام‌های حقوقی کشورهای متأثر از حقوق اسلامی بر جای نهاده است.
در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی ضمن واکاوی نگرش فقهی پیرامون مسأله مزبور و بازتاب آن در حقوق کشورهای مسلمان، رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را نسبت به این مسأله بر اساس مبانی فقه امامیه مورد بررسی قرار داده و مشخص می‌گردد از یک‌سو مخالفت با اثرگذاری رجوع از اقرار در سرقت موجب حد و از سوی دیگر تعیین حد جلد و حبس تعزیری برای متهمینی که در جرایم موجب حد رجم و قتل از اقاریر خود بر می‌گردند در سیاست تقنینی کیفری قابل دفاع نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Retraction of criminal confession

نویسنده [English]

  • Rouhollah Akrami
Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

The accused persons in criminal cases sometimes Retract from their confessions, and therefore legal systems, depending on their origins, have taken different approaches to the validity of such confessions, depending on their principles. Jurisprudential schools do not have the same view on the impact of confession retreat, and this difference in approach has left its effects in the legal systems of countries affected by Islamic law.
In the present article, with a descriptive analytical method, while analyzing the jurisprudential view on this issue and its reflection in the legal systems of Muslim countries, the approach of the Islamic Penal Code adopted in 2013 towards this issue based on the principles of Imami jurisprudence has been studied, and It is clear that, on the one hand, opposition to the effectiveness of retraction of confessionin in theft punishable by prescribed punishment, and on the other hand, Determining a specific flogging and discretionary imprisonment for defendants who Retract their confessions in crimes punishable by Hodoud of stoning and Execution in Legislative criminal policy It is not justifiable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal confession
  • retraction of confession
  • Proof of litigation
  • criminal cases
  • Imamia jurisprudence
الف( منابع فارسی
0 .دادگستری جمهوری اسالمی ایرران، پاساخ و ساؤاالت از کمیسایون اساتفتائات و
مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، جلد1 ،تهران: روزنامه رسمی، 0160 ش.
ب( منابع عربی
کتاب
5 .إبنادریس حلی، محمد، السرائر، جلد1 ،قم: مؤسسه النشراالسالمی، 0001ق.
1 .ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، المه ب، جلد5 ،قم: دفتر انتشارات اسالمی، 0016ق.
0 .ابن حزم االندلسی، علی، المحلی باآلثار، جلد4 ،بیروت: دارالکتب العلمیه،5101م.
0 .إبنحمزه طوسی، محمد، الوسیله، قم: کتابخانه آیتاهلل مرعشی، 0018ق.
6 .إبن زهره حلبی،حمزه، غنیه النزوع، قم: مؤسسه امام صادق علیهالسالم،0004ق.
4 .إبنسعید حلی، یحیی، الجامع للشرائع، قم: مؤسسه سیدالشهداء العلمیه،0010 ق.
8 .إبن عابدین، محمردأمین، رد المحتاار علای الادر المختاار ، جلرد 6 ،بیرروت: دارالکترب
العلمیه،5100م.
2 .إبن قدامه مقدسی، عبداهلل، المغنی، بیروت: بیت االفکار الدولیه، 5110م.
01 .إبن قیم الجوزیه، محمد، إعالم الموقعین، جلد5 ،بیروت: دارالکتب العلمیه،0220م.
00 .ابن المنذر النیسابوری، محمد، اإلقناع، جلد0 ،بیروت: دارالکتب العلمیه،0224م.
05 .انصرراری، شرریخ مرتضرری، المکاسااب، جلررد1 ،قررم: کنگررره جهررانی بزرگداشررت شرریخ
انصاری،0000ق.
01 .تبریزی، میرزا جواد، اٌسس الحدود و التعزیرات، قم: دفتر معظم له،0004ق.
00 .تنوخی، زینالدین، الممتع، جلد0 ،مکه مکرمه: مکتبه االسدی، 0050ق.
00 .حسونه،بدریه عبدالمنعم، شرح قانون اإلثباات اإلساالمی الساودانی و تطبیقاتاه
القضائیه، ریا : اکادیمیه نایف العربیه، 0051ق.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94 رجوع از اقرار کیفری
086
06 .حفناوی، منصور محمرد، الشبهات و أثرها فی العقوبه الجنائیه فی الفقه االسالمی
مقارناً بالقانون، قاهره: مطبعه االمانه،0016ق.
04 .حلبی،أبیالصالح، الکافی، اصفهان: کتابخانه حضرت أمیرالمؤمنین امام علی علیره السرالم،
0011ق.
08 .حلی )عالمه(، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، جلرد 2 ،قرم : موسسره النشرر االسرالمی،
0001ق.
02 .خرشی، محمد، حاشیه الخرشی، جلد8 ،بیروت: دارالکتب العلمیه، 0224م.
51 .خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، جلد4 ،قم: مؤسسه اسماعیلیان، 0010ق.
50 .دسوقی، شمسالدین محمد، حاشیه الدسوقی، جلد0 ،قاهره: دار إحیاءالکتب العربیه،بیتا.
55 .رملی، محمد، نهایه المحتاج، جلد4 ،بیروت: دارالفکر،0010ق.
51 .سلیمان، یاسر عریف، جریمه الزنا الحدیه فی ضوء احکام محکمه النقض بامااره
ابوظبی و المحکمه اإلتحادیه العلیا، ابوظبی: دائره القضاء، 5100م.
50 .شمس، محمود، الموسوعه العربیه لإلجتهادات القضائیه الجزائیه، جلرد 50 ،دمشرق:
مؤسسه غبور للطباعه،0226م.
50 .صافی گلپایگرانی، لطرف اهلل، جاامع االحکاام ، جلرد 5 ،قرم : انتشرارات حضررت معصرومه
)س(،0004ق.
56 .طوسی، محمدبن حسن، النهایه، بیروت: دارالکتاب العربی،0011ق.
54 .عاملی، محمرد برن حسرن، وساائل الشایعه ، جلرد 58 ،قرم : مؤسسره آل البیرت علریهم -
السالم،0012ق.
58 .غریانی، صادق عبدالرحمن، مدونه الفقه المالکی، جلد0 ،بیروت: مؤسسه الریان،5115م.
52 .فخرالمحققین حلی، أبوطالب محمد، ایضاح الفوائد، جلد0 ،قم: اسماعیلیان، 0184 ق.
11 .قرافی،أبیالعباس أحمد، الفروق، جلد0 ،بیروت: دارالکتب العلمیه، 5112م.
10 .کرکی، نورالدین علی، جامع المقاصد، جلد2 ،قم: مؤسسه آلالبیت علیهمالسالم، 0000ق.
15 .ماوردی، أبوالحسن علی، الحاوی الکبیر، جلد01 ،بیروت: دارالکتب العلمیه، 0002 ق.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94 رجوع از اقرار کیفری
084
11 .مجلسی، محمدباقر، مرآه العقول، جلد51 ،تهران: دارالکتب االسالمیه، 0010ق.
10 .مرداوی، أبیالحسن علی، اإلنصاف، جلد01 ،بیروت: دارالکتب العلمیه، 5105م.
10 .مرعشی نجفی، سید شهابالدین، السرقه علی ضوء القارآن و السانه ، قرم: کتابخانره
آیتاهلل مرعشی،0050ق.
16 .منتظری،حسینعلی، رساله استفتائات، جلد1 ،قم: ارغوان دانش، 0188ش.
14 .موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، جلد0 ،قم: انتشارات دانشرگاه
مفید، 0054 ق.
18 .موسوی خمینی، سید روحاهلل، تحریرالوسیله، جلد5،قم: دارالعلم،بیتا.
12 .موسوی خویی، سید أبوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلرد 00 ،قرم : مؤسسره إحیراء آثرار
اإلمام الخویی،0055ق.
01 .نجفی، محمدحسن، جواهرالکالم، جلد00 ،بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 0010ق.
00 .نسایی، أحمد بن شعیب، السنن الکبری، جلد6 ،بیروت: مؤسسه الرساله، 0050 ق.
05 .نفراوی أالزهری،أحمد، الفواکه الدوانی، جلد5 ،بیروت: دارالکتب العلمیه، 0224م.
01 .نووی، محییالدین یحیی، المجموع، جلد51 ،بیجا: دارالفکر، بیتا.
مقاله
00 .عو ، محییالدین، رجوع المتهم عان اإلقارار الصاادر مناه ، مجلره جامعره نرایف
العربیه،0016ق، صص565-510.
00 .نور، محمد سلیمان، أثر الرجوع عن اإلقرار فی الفقه االسالمی و قاانون اإلثباات
السااودانی، مجلرره الشررریعه و الدراسررات االسررالمیه، سررال چهررارم، شررماره 8 ،0054ق،
.005-025صص
منبع الکترونی
06 .قفاری، نایف، رجوع المقر مختاراً فیما یوجب حداً، 0015ق، قابل دسترس در:
https://www.alukah.net/library/0/134074/
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94 رجوع از اقرار کیفری
088
04 .مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، نرمافزار گنجینه استفتائات قضایی، نسخه دوم، قم:
مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا،0121ش.
ج( منابع انگلیسی
Books
48. Council of Islamic Ideology. Interim Report on Hudood Ordinance 1979.
Islamabad: Council of Islamic Ideology. 2019.
49. Ostien, Philip. Sharia Implementation in Northern Nigeria 1999-2006: A
source- book. Ibadan: Spectrum Books. 2007.
50. Peters, Ruud. The reintroduction of Islamic criminal law in Northern
Nigeria. Lagos: European Commission. 2001.
51. Weimann, Gunnar J. Islamic Criminal Law in Northern Nigeria:
Politics, Religion, Judicial Practice. Amsterdam: Amsterdam University
Press. 2010.