زیست فناوری از منظر حق بر سلامت در پرتو اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها: چالشها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.29252/jlr.2021.185188.1682

چکیده

ارتباط حقوق با زیست فناوری در این سوال آشکار می‌شود که چگونه می‌توان راه‌حلهایی را برای پاسخ به چالشهای ناظر بر زیست فناوری مطرح نمود. با توجه به رویکردهای قانونگذاری مختلف در سطح ملی و وجود خلاء‌های حقوق بین‌الملل معاهداتی، اتخاذ رویکرد حقوق بشر محور در قاعده‌مندسازی کاربردهای زیست فناوری دارای اهمیت ویژه‌ای است. این پژوهش به کمک روش تحلیلی-تطبیقی درصدد است تا چالشهای ناظر بر کاربردهای زیست فناوری را از منظر حق بر سلامت مورد بررسی قرار دهد. مسئله این است که کاربردهای زیست فناوری تا چه میزان به تحقق حق بر سلامت کمک می‌کند و آیا حمایت از حق بر سلامت ظرفیت ارائه الگوی هنجارسازی مطلوبی در پاسخ به چالشهای زیست فناوری را دارد یا خیر. در میان کاربردهای این فناوری، چالشهایی در سطح بنیادی، هنجاری و ساختاری مطرح است. فرضیه پژوهش نشان می‌دهد که تقویت مکانیسم‌های حمایتی از حق بر سلامت در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند الگوی مطلوبی جهت قاعده‌مندسازی متحدالشکل در پاسخ به چالشهای زیست فناوری که با سلامت انسان در ارتباط است؛ ارائه نماید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biotechnology in the Perspective of the Right to Health in the Light of International Instruments and Domestic Laws: Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • Navid Zamaneh Ghadim 1
  • Hassan khosravi 2
1 Ph.D. Candidate of International Law, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Associate Professor of Law, Payame Noor University
چکیده [English]

Abstract
The relationship of law and biotechnology becomes clear if we know how to find solutions to the challenges of biotechnology. Given the various legislative approaches at the national level and the existence of international treaty law gaps, the adoption of a human rights-based approach in regulating the application of biotechnology is of particular importance. Using comparative analytical methods, this study seeks to address the challenges of biotechnology applications from a right to health perspective. The question is to what extent biotechnology applications contribute to the realization of the right to health and whether the protection of the right to health has the capacity to provide a favorable normative model in response to the challenges of biotechnology. Among the applications of this technology are fundamental, normative and structural challenges. The research hypothesis suggests that reinforcing the right to health protection mechanisms at the national and international levels could provide a suitable model for uniform regulation in response to biotech challenges related to human health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right to Health
  • Committee on Economic
  • Social and Cultural Rights
  • Normalization
  • Biotechnology