اصول حاکم بر دادرسی مدنی الکترونیکی و چالش های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

10.29252/jlr.2021.117898.1114

چکیده

یکی از متغیرهای با اهمیت در ارزیابی کیفی سیستم عدالت ، مقوله سرعت در ساختار سیستم و جریان رسیدگی مدنی است. دادگستری سریع موجب چابک سازی ، پویایی، ایجاد فضای اعتماد و بازدهی اجتماعی می شود. دادرسی الکترونیکی جلوه ای ممتاز از مدیریت قضایی نوین به حساب می آید که باعث دگردیسی در روش دسترسی و دادرسی شده است. تعادل در فرصت های دادرسی، تسریع در دسترسی به عدالت، تشریفات زدایی حداکثری و ذخیره زمانی را باید از آثار اجتماعی دادرسی الکترونیکی یاد کرد. با این وجود همواره چالش هایی وجود دارد که دادرسی الکترونیکی را تهدید می کند. از جمله این چالش ها را می توان چالش فنی و چالش فرهنگی یاد کرد. واضح است که زیربنای فنی در توسعه دادگستری الکترونیکی و نرخ سواد الکترونیکی، تا اندازه زیادی، بر این چالش ها فائق خواهد آمد. اصول حاکم بر دادرسی الکترونیکی را نیز می توان اصل اعتبار، اصل توافقی بودن و اصل بی طرفی فنی یا حق بر نسخه کاغذی برشمرد. این اصول به موازای دیجیتالی نمودن سیستم قضایی، دارای پشتوانه قانونی و کارکرد اجرایی هستند. در نوشتار کنونی ابتدا به مفهوم دادرسی الکترونیکی اشاره و در ادامه به چالش ها و اصول بنیادین در این زمینه پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles Governing Electronic civil Procedure and Challenges

نویسنده [English]

  • behnam habibi dargah
استادیار
چکیده [English]

One of the important variables in the qualitative assessment of the justice system is the speed category in the structure of the system and the process of civil proceedings. The rapid judiciary causes agility, dynamism, creating a climate of trust and social returns. The electronic judiciary is a prime example of modern judicial administration, which has transformed access to justice and prosecution. Equilibrium in court proceedings, accelerating access to justice, maximizing denial of justice, and timely storage should be seen from the social effects of E- Trial.

There are always challenges that threaten electronic justice. One of the challenges is the technical challenge and cultural challenge. Principles governing electronic litigation also include the principle of validity, the principle of consistency, and the principle of technical neutrality or the right to a paper copy. These principles, along with the digitization of the judicial system, have legal backing and executive functionality.

In the present paper, the concept of e-trial/litigation is firstly referred to and will continue to address the fundamental challenges and principles in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Proceedings
  • Electronic Justice
  • New Hearing
  • Modern Judicial Management
  • Communication Technology

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400
  • تاریخ دریافت: 28 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 15 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400