ژاک دریدا و واسازی قانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/jlr.2021.222358.1934

چکیده

واسازی، که قبل از هر چیز نام ژاک دریدا را به ذهن متبادر می‌کند، رابطه چالش‌برانگیزی با قانون و مطالعات حقوقی دارد. بااین‌وجود، باور به بدیهی بودن وضوح کلام قانون، و پنهان بودن خشونت برسازنده آن، واسازی قانون را ضروری، و توجه به این تفکر در نظریه حقوقی را بایسته می‌کند. مباحثی که تاکنون بر رابطه میان واسازی و مطالعات حقوقی متمرکز بوده‌اند را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ دسته اول، در پی تبدیل واسازی به یک فن‌ استدلال حقوقی است و دیگری، به سویه اخلاقی آن توجه دارد. اما صرف برقراری یک رابطه میان دریدا و حقوق، اگر به قیمت از بین رفتن سویه رادیکال واسازی، و تبدیل آن به یک روش یا توصیه اخلاقی باشد، تغییر چندانی در وضع موجود ایجاد نمی‌کند. لذا باید از مستحیل شدن واسازی در جریان مسلط نظریه حقوقی جلوگیری، و بر وجه مداخله‌گر آن تأکید کرد. از همین رو، می‌توان در پی برجسته نمودن نوع سوم و رادیکالی از مواجهه تفکر حقوقی با واسازی بود. با مدنظر قرار دادن این نکات، نوشتار پیش‌رو در پی آن است که با روشی تحلیلی - انتقادی، پس از بررسی رابطه میان واسازی و مطالعات حقوقی، انواع نظریات حقوقی متأثر از تفکر دریدا را تحلیل انتقادی کرده، و بر واسازی قانون به‌مثابه حرکتی تأکید کند که اسطوره‌های پنهان و صداهای محذوف در قانون را افشاء و احضار می‌کند و از این طریق، لوگوس یکه و حاکم بر قانون را شکسته و راهی به ورای آن می‌گشاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jacques Derrida and Deconstruction of Law

نویسندگان [English]

  • Mostafa Taherkhani 1
  • S.Mohammad Ghari Seyed Fatemi 2
1 international law department , SBU
2 department of international law, faculty of law, SBU
چکیده [English]

Deconstruction, which brings to mind the name of Jacques Derrida, has a challenging relation with law and legal studies. Nevertheless, the belief in the obvious clarity of the legal text, and the concealment of the law-making violence, necessitates the deconstruction of the law, and requires consideration of this thought in legal theory. Discussions that have so far focused on the relation between deconstruction and legal studies can be divided into two general categories; The first category seeks to turn deconstruction into a technique of legal reasoning, and the other seeks to address its moral side. But merely establishing a relation between Derrida and law, if at the cost of eliminating the radical side of deconstruction and turning it into a method or moral advice, does not make much difference in status quo. Therefore, it is necessary to prevent the transformation of deconstruction in the mainstream legal theory, and to emphasize its intervening aspect. In doing so, one can seek to highlight the third and radical type of legal thinking relation with deconstruction. Accordingly, the present article, after examining the relationship between deconstruction and legal studies, seeks to critically analyze the types of legal theories influenced by Derrida's thinking with an analytical-critical method, and to emphasize the deconstruction of law as a movement which exposes and summons the hidden myths and silenced voices of law, and in this way, breaks the one and only logos of law and opens a way beyond it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deconstruction
  • Jacques Derrida
  • violence of law
  • Critical Legal Studies
  • legal interpretation