تحلیل فقهی- حقوقی شرکت های خدماتی با تأکید بر رویه قضائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

10.29252/jlr.2022.222651.1948

چکیده

یکی از پر کاربرد ترین و شایع ترین رخدادهایی که امروزه در جامعه انجام می گیرد توافقاتی بوده که تحت عنوان شرکت های خدماتی فیمابین اقشار ضعیفی که به عنوان نیروی کار با صاحبان سرمایه صورت پذیرفته که با عناوین مختلفی اعم از قرار داد مشارکت و یا توافق موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی و یا عقد شراکت منعقد میگردد؛ فعالیت این شرکت ها در جامعه مرسوم بوده و با حصول اختلاف جهت رفع تخاصم به محاکم مراجعه میکنند. سؤالی که در این مقاله بدان می پردازیم این بوده که چه وضعیتی دامنگیر شرکتهای خدماتی خواهد بود؟ در صورتی که قائل به این بوده که این گونه شرکتها در واقع نوعی اختلاطی از شرکت های ابدان و اعیان در فقه امامیه بوده با در نظر داشتن نظریه اکثریت فقهاء بایستی قائل بر بطلان آنها بود به گونه ای که شارع با امضاء و عدم ردع آن صحه ای بر عملیات متداول و رایج در عرف جامعه گذارده است؛ ضمن تحلیل نظریات فقهاء و حقوقدانان و رویه قضائی و ضمن نقض نظریات فقها مبنی بر بطلان شرکت ابدان ما قائل بر صحت شرکت ابدان و شرکت های خدماتی به مثابه یکی از شقوق آن بدون هر گونه تمسک و توسل بر عقود مکمل دیگری بسان صلح و یا وکالت بوده و با فرض صور مختلف برای این شرکتها، تحت عناوین عقد شرکت مدنی با موضوع خدمات ویا عقد اجاره اشخاص با مدت معین و یا قرار دادکارگری و کارفرمائی خواهد گنجید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

; Jurisprudential-legal analysis of service companies with emphasis on judicial procedure;

نویسندگان [English]

  • ali najafzadeh 1
  • reza valavioun 2
1 Ph.D. Candidate of Management of International Oil and Gas Contracts, Allame Tabataba’i University
2 Assistant Professor of Law, Allame Tabataba’i University
چکیده [English]

One of the most widely used and common events in the society today is the agreements that have been made under the name of service companies between the weak classes as a workforce with the owners of capital, with different titles including partnership agreement or subject agreement. Article 10 of the Civil Code or the partnership contract is concluded;The activities of these companies are common in the society and they go to court to resolve disputes by resolving disputes. The question we will address in this article is what will happen to service companies? If he believes that such companies are in fact a mixture of companies and nobles in Imami jurisprudence considering the theory of the majority of jurists, he should consider their invalidity in such a way that the Shari'ah validates it by signing and not rejecting it. Has put the common operations in the custom of the society; While analyzing the views of jurists and jurists and judicial practice and while violating the views of jurists on the invalidity of Abdan Company, we believe in the validity of Abdan Company and service companies as one of its divisions without any reliance on other complementary contracts such as peace or advocacy. Been, under the headings of civil company contract with the subject of services or lease of persons for a certain period Or labor and employer contracts will be included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Service
  • Companies
  • Civil
  • Company "