تحلیل اقتصادی مسئولیت تضامنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی واسلامی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،دانشگاه تهران

2 دانش اموخته دکترای دانشگاه تهران

1048308/jlr.2022.224500.2038

چکیده

در نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی، کارایی، یعنی به حداکثر رساندن ثروت، مبنای توجیه قواعد است. مسئولیت مدنی از طریق کاهش هزینه‌های اداری، توزیع زیان در بین اعضای جامعه، الزام افراد به درونی کردن هزینه‌های خارجی فعالیت و رعایت احتیاط جهت جلوگیری از وقوع حوادث، منجر به کاهش مجموع هزینه‌های حوادث و در نتیجه افزایش ثروت و کارایی می‌شود. در این مقاله قاعدۀ مسئولیت تضامنی، با رویکرد تحلیل اقتصادی و معیار کارایی بررسی شده و مشخص گردید اعمال این قاعده، حسب اینکه عاملان ورود زیان از وضعیت ملائت یکدیگر مطلعند باشند یا خیر و همچنین باتوجه به ماهیت حادثه، میتواند آثار متفاوتی داشته باشد که تنها در چند صورت منجر به کارایی میشود : در جاییکه عاملان ورود زیان از وضعیت ملائت یکدیگر اطلاع نداشته باشند، هم در حوادث با احتیاط مشترک و هم در حوادث با احتیاط جانشینی، مسئولیت تضامنی از طریق ایجاد بازدارندگی، منجر به کارایی میشود؛ در جاییکه یکی از عاملان ورود زیان، ملئ و دیگری غیرملئ بوده و از این وضعیت نیز آگاه باشند، اعمال مسئولیت تضامنی علاوه براینکه در حوادث با احتیاط مشترک، منجر به رعایت احتیاط و تحقق کارایی خواهد شد، از طریق کاهش هزینه‌های اداری نیز منجر به حصول کارایی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Joint and Several Liability

نویسندگان [English]

  • MOHSEN SAFARI 1
  • Seyed Sasan Ghodsi 2
1 University of Tehran
2 Phd gratuate
چکیده [English]

In the economic analysis of civil liability, efficiency, i.e wealth maximization is the basis for justifying rules. Civil liability by reducing administrative costs, distributing losses among members of society, forcing agents to internalize external costs of their activities and taking precautions to prevent accidents leads to a reduction in total accident costs and thus increase wealth and efficiency. In this essay, the rule of joint and several liability is examined with the approach of economic analysis and efficiency criteria, the results show that applying this rule, depending on whether multiple causes of the damage are aware of each other's solvency or not, and also depending on the nature of the accident, can have different effects that lead to efficiency in only a few cases: where multiple causes of damage are not aware about the solvency of each other, in both joint care accidents and successive care accidents, joint and several liability leads to efficiency through deterrence; where one of the multiple causes is solvent and the other is insolvent, and they are aware of this situation, the exercise of joint and several liability, in addition to leading to precaution and efficiency in joint care accidents, also reduces administrative costs and thereby leads to efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic analysis of law
  • joint and several liability
  • efficiency
  • joint care
  • successive care