جنبه های الگوی عدالت کیفری در پاسخ به بزهکاری اطفال و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دادگستری تهران

2 دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

10.52547/jlr.2023.185325.1720

چکیده

انتخاب یک یا چند الگو از میان الگوهای مطرح در زمینه عدالت کیفری بر اساس فرهنگی، اقتصاد، آموزش و فاکتورهایی از این دست صورت می پذیرد و شامل الگوی رفاه، الگوی مدیریت خطر یا ریسک، الگوی عدالت ترمیمی و الگوی حداقل مداخله می باشد. در قانون مجازات عمومی 1304، حداقل سن مسئولیت کیفری ۱۲ سال بود و الگوی حداقل مداخله حقوق کیفری، الگوی عدالت ترمیمی و در مورد جرایم مهم الگوی عدالت کیفری مد نظر قانونگذار بود. در قوانین ۱۳۳۸ و ۱۳۵۲ حداقل سن مسئولیت کیفری به ۶ سال کاهش یافت و الگوی عدالت کیفری اولویت نخست بود. همچنین است در قوانین ۱۳۶۱ و ۱۳۷۵. قانون مجازات اسلامی 1392 به تناسب اهمیت جرم و سن متهم، الگوی حداقل مداخله حقوق کیفری، عدالت ترمیمی و عدالت کیفری را در زمینه جرایم تعزیری برگزید. در مورد سایر جرایم به ظاهر الگوی عدالت کیفری برگزیده شد. منتها در ماده ۹۱ حکمی را وضع کرده که دادگاه بتواند در موارد خاص چرم یا در واقع مجازات را تعزیری محسوب نماید و نهایتا بزهکار زیر سن قانونی تحت شرایط خاصی از تخفیفات قانونی برخوردار شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aspects of the criminal justice model in response to juvenile delinquency

نویسنده [English]

  • alireza sayebani 2
2 azad
چکیده [English]

The selection of one or more models from the models in the field of criminal justice is based on culture, economics, education and similar factors and includes the welfare model, risk or risk management model, restorative justice model and minimum intervention model. In the General Penal Code of 1304, the minimum age of criminal responsibility was 12 years, and the model of minimum intervention of criminal law was the model of restorative justice, and in the case of important crimes, the model of criminal justice was considered by the legislator. In the laws of 1338 and 1352, the minimum age of criminal responsibility was reduced to 6 years and the model of criminal justice was the first priority. It is also in the laws of 1982 and 1996. The Islamic Penal Code of 1392, according to the importance of the crime and the age of the accused, chose the model of minimum intervention of criminal law, restorative justice and criminal justice in the field of ta'zir crimes. For other crimes, the model of criminal justice was chosen. However, Article 91 stipulates that the court can consider leather in certain cases or, in fact, punishment as ta'zir, and finally the juvenile delinquent can enjoy legal discounts under certain conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children and adolescents. crime. Criminal justice model
  • restorative justice
  • reactive measures