تحلیل چیستی نسبت میان صلح و عدالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق اسلامی- دانشکده حقوق- انشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی

10.48308/jlr.2023.232001.2522

چکیده

صلح و عدالت، به عنوان دو ارزش اساسی، نقش کلیدی در کیفیت، مقبولیت و موفقیت تصمیم گیری های عمومی دارند. با این حال، همانند بسیاری از دیگر مفاهیم اجتماعی و انسانی، این دو مفهوم ضرورتاً هم نشین و سازگار نیستند و احتمال تعارض و تزاحم میان آن ها وجود دارد. با فرض رد نظریه نادرست بودن دوگانه ی صلح/عدالت و پذیرش امکان تعارض میان آنها پرسش مهم این است که: تقدم با کدام یک از این دو ارزش است؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی نظریه های یگانگی و دوگانگی صلح و عدالت به زمینه های تعارض و تزاحم میان این دو ارزش می پردازد و استدلال می کند که به جهت کل نگر بودن صلح، در صورت تعارض و یا تزاحم آن با عدالت، اولویت با مراقبت از صلح است. همچنین عدالت برای تحقق، نیازمند توافق میان نیروهای اجتماعی است؛ امری که خود در سایه ی صلح ممکن است. مقاله همچنین به پاره ای از بازتاب های تقدم صلح بر عدالت در نظام حقوقی مانند اهمیت یافتن نهاد عفو، عدالت ترمیمی و داوری می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Essence of the Relation between Justice and Peace

نویسندگان [English]

  • Rahim Nobahar 1
  • Ahmadali Sadeqi 2
1 Islamic Law- Faculty of Law- Shahid Beheshti University
2 Ph.D Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Justice and peace as two central values, have a pivotal role in quality, acceptability and success of public decisions. Nevertheless, they are like many other human and social concepts are not necessarily compatible together and consistent. Therefore, in practice a conflict between peace and justice is not impossible. Given this conflict and negating the idea that presumes peace/justice as a false dichotomy, the question is that which one has priority over the other. Adopting a descriptive- analytical method, this article argues that in case of conflict peace is preferable; because it has a holistic perspective. Likewise, to achieve justice factors such as a degree of social agreement and consistency between different powers in the society are necessary and this will happen only in the light of peace. The article mentions some consequences of priority of peace over justice in legal system. Of them is the significance of institutes like forgiveness, arbitration, restorative justice and conflict resolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace vs. justice
  • conflict resolution
  • value system

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 10 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1402