انحلال آبشاری مجموعه‌های قراردادی در نظام حقوقی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

10.48308/jlr.2023.232788.2565

چکیده

تحولات اقتصادی، سبب حرکت حقوق فرانسه از دیدگاه استقلال خدشه‌ناپذیر قراردادها به سوی پذیرش مفهوم «گروه‌های قراردادی» شامل زنجیره‌های قراردادی و مجموعه‌های قراردادی شد. این جنبش با شناسایی مجموعه‌های قراردادی و اعلام ضمانت‌اجرای «انتفا» (caducité) برای آن در مواد 1186 و 1187 اصلاحات 2016 قانون مدنی تکامل یافت. مجموعه‌های قراردادی، گروهی از قراردادها هستند که در تحقق عملیات واحدی مشارکت دارند و با پیوندهای وابستگی یکجانبه یا متقابل عینی (ناممکن شدن اجرای قرارداد در صورت انحلال سایر قراردادهای مجموعه) یا ذهنی (اراده اطراف قراردادهای مجموعه) به یکدیگر مرتبط می‌شوند. در صورت انحلال یکی از قرارداد‌های مجموعه و اثبات علم طرفی که علیه وی به انتفا استناد شده به وجود عملیات مجموعی، ضمانت‌اجرای «انتفا» فعال شده و سبب انحلال آبشاری سایر قراردادهای مجموعه خواهد شد. «انتفا»، یک ضمانت‌اجرای «خودکار و اتوماتیک» و «کامل» است که تمام مفاد قراردادها و شروط ضمن آن مانند شروط حل و فصل اختلاف را منتفی می‌سازد. تعیین قلمرو انتفا از حیث آثار قهقرایی به قضات واگذار شده است. توجه به دستاوردهای حقوق فرانسه در مورد گروه‌های قراردادی، طرح و تکامل این نظریه در نظام حقوقی ایران را تسریع می‌بخشد؛ لذا مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی مجموعه‌های قراردادی در نظام حقوقی فرانسه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The cascading liquidation of contractual collections in the French legal system

نویسندگان [English]

  • sedighe mohamadhasani 1
  • Mohammad Ali Saeedi 2
1 razavi university
2 Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Economic developments caused French law to move from the point of view of the inviolable independence of contracts to the acceptance of the concept of "contractual groups" including contractual chains and contractual collections. This movement evolved with the identification of contractual collections and the declaration of Caducité as a sanction for them in Articles 1186 and 1187 of the 2016 amendments to the Civil Code. Contractual collections are a group of contracts that participate in the realization of a general operation and are connected to each other with unilateral or mutual dependence objective links (the impossibility of executing the contract in the event of the dissolution of other contracts in the set) or subjective (The will of the parties to the collection contracts). In case of liquidation of one of the contracts of the Contractual collections and the party against whom the Caducité is invoked proves the knowledge of the existence of the overall operation, the performance guarantee of "Caducité" will be activated and will cause the cascading liquidation of the other contracts of the collections."Caducité" is "automatic" and "complete" performance guarantees that eliminate all provisions of contracts and related conditions such as dispute resolution conditions. Determining the territory of Caducité in terms of regressive effects is left to the judges. Paying attention to the achievements of French law regarding contractual collections accelerates the design and evolution of this theory in Iran's legal system; therefore, the present article examines the contractual collections in the French legal system with analytical-descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contractual groups
  • contractual collections
  • cascading liquidation
  • expiry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 25 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 آبان 1402