قرارداد فرانشیز در عرصه‌ی حقوق رقابت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی تهران – واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قراردادهای فرانشیز از زمان پیدایش تا به امروز، همواره به دلیل ماهیت و آثار ویژه‌ی خود، از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در حوزه‌ی حقوق رقابت به شمار می‌روند. از آن‌جا که این قالبِ قراردادی در سالیان اخیر در حوزه‌ی حقوق قراردادهایِ ایران جایگاهی درخور یافته، لذا تحقیق پیش رو بر آن است تا نخست با استفاده از تجربیات تقنینی و قضایی نظام‌های حقوقی پیشرو در زمینه‌ی فرانشیز (ازجمله اتحادیه اروپا و آمریکا) به بررسی شروط و مندرجات بحث‌برانگیز قرارداد مذکور از منظر حقوق رقابت نظام‌های پیش‌گفته بپردازد و سپس با توجه به این تجربیات، موضع حقوق رقابت ایران در این خصوص را مورد ارزیابی قرار دهد.Franchise Contracts in the Field of Competition Law

کلیدواژه‌ها