تبارشناسی حقوق بین الملل کیفری در مجموعه ی قواعد حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظام حقوق بین الملل کیفری در منظومه ی سیستم های حقوق بین الملل به دلیل قرابتبه محوری ترین مفهوم در کل نظام بین المللی مدرن، یعنی کرامت انسانی، از الگویحاکمیت محور قواعد فاصله گرفته است و جلوه هایی از وحدت، همبستگی و کلیت را درخود نمایان ساخته؛ ب یآن که با اطمینان بتوان گفت از آثار ویژگی های پیشین خود به طورکامل رهایی یافته است. در مطالع هی سیستمیک حقوق بین الملل کیفری، هر یک از سهمنطق متفاوت برابری، همکاری و رابطهی قدرت آثار خود را به وضوح نمایان می سازد.منطق برابری در تقسیم بندی جرایم و نفی بیکیفرمانی جلوهگر شده و منطق همکاریدر ساختار نهادهای بینالمللی که متولی عدالت بی نالمللی کیفری هستند. منطق رابطهیقدرت اما آثار خود را در اعطای مصونیت به اتب اع صاحبان قدرت از طریق معاهداتدوجانبهای نمایان ساخته که خارج از سیستم منعقد شده اند. در نتیجه، هرچند افقهایایجاد وحدت در این نظام روشن می نماید، اما باید گفت حقوق بی ن الملل کیفری درمیانه ی نظامهای مبتنی بر حکومت قانون و نظامهای مبتنی بر محوریت حاکمیت گرفتارآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ng> The system of international criminal law (ICL)

چکیده [English]

ng> The system of international criminal law (ICL), within the constellation of international systems deviates from a sovereignty-oriented model and shows some aspects of unity, solidarity and generality thanks to its proximity to the most important concept of modern international system, namely human dignity. However, one cannot say for sure that it is now completely free from the effects of its previous aforementioned characteristics. Through a systemic study of ICL, each of different logics of international law―equality, cooperation, and power―are identified and clearly show their own effects. Equality is transformed into the classification of international crimes and the denial of impunity, while cooperation forms the basis of international institutions and power forces itself through bilateral agreements concluded outside the system of ICL that guarantee impunity for nationals of warlords. As a result, though there is a hope to open up a horizon of unity in ICL it is, admittedly, still teetering on the brink of credibility between the rule of law and sovereignty. Keywords: International criminal law, Sovereignty, Rule of Law, International cooperation, Systemic study.