جرم انگاری سوء استفاده از قدرت با محوریت مفهوم نسل زدایی و بزه دیدگی آن از دیدگاه حقوق جنایی بین المللی

نویسنده

استادیار گروه حقوقِ دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

این مقاله ، موضوع جرم انگاری سوء استفاده از قدرت(محوریت نسل زدایی) را، به منزله جرم های دولتی، بررسی کرده و به برخی از شاخص های مرتبط با این جرم انگاری می پردازد. رفتارهای که در چارچوب سوء استاده از قدرت جرم انگاری می شود. به طور عمده همان جرم های دولتی است که ست و کم، سه ویژگی برجسته دارد: نخست،این رفتارها را اعضای حکومت و دیگر کارگزاران دولتی(مانند ارتشیان) با سوء استفاده از قدرت خود مرتکب می شوند دوم، این رفتارها می تواند علیه نظم عمومی بین المللی ارتکای یابد و از آنجا که ممکن است در حقوق داخلی منع نشده باشد، باید در سطح بین المللی جرم انگاری شده و ممنوعیت آن بر دولت های عضو جامعه بین المللی نیز الزام شود. و سوم،این رفتارها به بزه دیدگب گروهی قربانیانی می انحامد که به دلیل تعلق یا وابستگی به گروه یا دسته خاصی بزه دیده می شوند و از این رو، جرم انگاری این رفتارها در جهت حمایت کیفری از قربانیان آن نیز ضرورت می یابد در این مقاله افزون بر مسئولیت جنایی فردی بین المللی، ضرورت شناسایی مسئولیت جنایی برای دولت نیز از لازمه های مهم این جرم انگاری و دست یابی به هدف مطلوب حقوق جنایی بین المللی در پیش گیری از بی کیفری مرتکبان سوء استفاده از قدرت دانسته شده است.

کلیدواژه‌ها