نقدی بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا و خدمات در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب1388

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

چکیده

در این مقاله سعی بر آن است که تا مبنا و قلمرو و مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالاها و خدمات در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 در پرتو مطالعه تطبیقی در این حوزه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و برای رفع کاستی های این قانون پیشنهادهایی ارائه شود. در این راستا به این پرسش ها پاسخ داده شده است که مسئولیت عرضه کنندگان کالاها و خدمات در قانون یاد شده برچه مبنایی استوار است و تا چه میزان با تحولات جهانی صورت گرفته در حقوق مصرف کننده هماهنگی دارد؟ و این که آیا عرضه کننده تنها در قبال خریدار کالا یا خدمت استفاده می کند یا زیان می بیند و آیا در زنجیره تولید و توزیع، عرضه کنندگان با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها اشتراکی است و تا چه میزان می توان از طریق شرط عدم مسئولیت یا شرط محدود کننده مسئولیت چنین مسئولیتی را از بین برد؟نتایج تحقیق نشان می دهد که متاسفانه این قانون نه تنها در این زمینه ها متضمن هیچ نوآوری در نظام حقوقی نیست، بر ابهامات موجود نیز افزوده است و پرسش های زیادی را فراروی مجریان قانون و حقوق دانان قرارداده است.

کلیدواژه‌ها