بررسی مبانی مسوولیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا در کنوانسیون قزازداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و مقایسه آن با حقوق ایران و انگلیس

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

تدوین کنوتنسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده در سال 1956، و الحاق ایران به آن در سال 1376، موجب گردید تا صحبان کالا از حاکمیت قوانین ملی ناشی از قواعد حمل تعارض اجتناب نمایند. و با برخورداری از مزایای مربوط به مقررات یکسان کنوانسیون،بالاخص با آشنایی نسبت به موضوع مسوولیت متصدی حمل و نقل احساس امنیت کنند.جهت تبیین مسوولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون و حقوق ایران و تنگلیس قبل از هر چیز، مبحث اول به نحوه و هدف شکل گیری و محدوده اجرای کنوانسیون و در عین حال با ارائه ضوابط و معیارهای شناسایی متصدی حمل و نقل اختصاص داده شده است