ابعاد و عملکرد نظریه بازی ها در رشته های مختلف

نویسنده

دانشیار گروه حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظریه بازی ها یکی از پدیده های پیشرفته علمی است که زمینه استفاده وسیعی در رشته های گوناگون دارد و چارچوب مستحکمی برای رفتارهای استراتژیک فراهم آورده است این نظریه اتخاذ تصمیم کار گزاراتی را مورد تحلیل قرار می دهد که چگونگی تصمیم آن ها به اتخاذ تصمیم و رفتار دیگر رقبا بستگی دارد. هر چند یک خاستگاه این نظریه علم اقتصاد می باشد اما استفاده از آن از اقتصاد فراتر رفته و در علوم سطاسی، حقوق، جامعه شناسی، بازرگانی و حتی در وادی اخلاق و فلسفه و فرهنگ نیز کاربردهای قابل توجهی دارد. این مقاله به کندوکاوی در مولفه ها و عملکرد تئوری بازی ها می پردازد. بخش اول به مقدمه و کلیات موضوع می پردازد در بخش دوم، ابعاد و تحولات آن بررسی می گردد بخش سوم گستره کاربردی این تئوری ها را پوشش می دهد و سرانجام بخش پایانی ضمن ذکر عناصر تکمیلی بحث را جمع بندی می کند