سه تفسیر از جهانی شدن حقوق نگرش انتقادی بر جهش های حقوق عمومی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه مونتسکیو (دانشگاه بوردو)

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اندیشه یک حکومت جهانی یا نظامی جهانی در حقوق بین الملل از دیرباز مانعی به نام حاکمیت ملی را در مقابل داشته است اگر در گذشته تاثیر و تاثر جوامع و نظام های ملی از یکدیگر حداقلی بوده و روابط و مناسبات افراد تنها در چارچوب نظام های منطقه ای و یا مبتنی بر تعهدات قراردادی دولت ها متاثر از هنجارهای فراملی بوده است، امروزه جوامع در جوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی و به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر هنجارهایی با داعیه جهانی و کم و بیش به دور از اقتدارات دولت ها قرار گرفته اند. در واقع ، اندیشه و گفتمانب نو تحت عنوان جهانی سازی و جهانی شدن مجموعه این فرایندها و تحولات ناشی از آن را تحت تاثیر فراداده است.سخن از جهانی شدن امروزه تمامی حوزه های حیات بشری و روابط انسانی را در بر گرفته است. به عبارت دیگر،جهانی شدن گفتمان جدیدی است از روابط بین الملل که کلیه شوون و روابط بشری را تحت تاثیر خود قرار می دهد. حتی در برخی حوزه ها جلوه ها و آثار جهانی شدن از هم اکنون قابل مشاهده است. اگر سخن بیشتر از جهانی شدن در حوزه اقتصاد و اطلاعات به میان می رود؛این امر ناشی از ویژگی های خاص این دو حوزه و سرعت توسعه بیشتر آن نسبت به سایر ابعاد جهانی شدن است.