تحولات علوم جنایی و آموزش و تحقیقات جرم شناسی در فرانسه

نویسندگان

1 دانشگاه اکس - مارسی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

همانگونه که می دانید تا ربع آخر سده نوزدهم میلادی رفتار و عمل مجرمانه در دانشکده های حقوق صرفا از زاویه هنجاری و دستوری و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه مورد مطالعه و تحقیق قرار می گرفته است بدین سان علوم جنایی مدتها جنبه حقوقی داشته است پیدایش رشته های مختلف علوم انسانی و به ویژه تولد جرم شناسی که با انتشار اثر دکتر سزار لومبروز در سال 1876 تحت عنوان "انسان بزهکار" نمود خارجی پیدا کرد، این امکان را به وجود آورد که عمل مجرمانه انسان به عنوان یک "واقعه اجتماعی" خارج از مقررات حقوقی، در کانون مطالعات جرم شناسان نیز واقع شود. بدین ترتیب به علوم جنایی حقوقی شعبه جدیدی که می توان آن را " علوم جنایی تجربی " یا به عبارتی دیگر " علوم جرم شناختی " نامید افزوده شد