بیانه اصول حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام

نویسنده

---

چکیده

بیانه " انجمن حقوق بین الملل" در خصوص " قواعد حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام" در شصت و نهمین کنفرانس انجمن که در تابستان سال 2000 در شهر لندن برگزار گردید، به عنوان بیانیه نهایی در این زمینه به تصویب رسید و در دسترس عموم علاقمندان قرار گرفته است.قواعد مزبور ماحصل شانزده سال مطالعه، تحقیق و مشورت کمیته ویژه تحت عنوان" شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام" می باشد. در این کمیته، قضات ملی و بن المللی، حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق بین الملل از اقصی نقاط جهان، مشارکت و همکاری داشته اند. کمیته در سال 1984 فعالیت خود را آغاز نمود و تا سال 2000 که با تهیه متن حاضر ماموریتش خاتمه یافت، جمعا شش گزارش موقت را تهیه و جهت بررسی و اظهار نظر در میان اعضا انجمن و در سطح وسیع توزیع کرده بود