جایگزین های سلب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه

نویسندگان

1 دانشگاه اکس - مارسی

2 ---

چکیده

کیفر سالب آزادی قبل از انقلاب 1789 فرانسه در حقوق کیفری این کشور جایگاهی نداشته زیرا مجازاتهای معمول عمدتا بدنی بوده است که از آن جمله می توان به کیفر مرگ در اشکال اجرایی مختلف آن، داغ کردن، شلاق، ... اشاره کرد.لیکن سلب آزادی جنبه تامینی داشته و به منظور در دسترس بودن متهم برای تحقیقات و محاکمه اعمال می شده است. در جریان انقلاب فرانسه و پس از آن آزادی به عنوان یک ارزش انقلابی بسیار مهم و حیاتی که باید مورد حمایت قانون نیز قرار گیرد، مورد توجه قرار گرفت و بدین سان، سلب قانونی آزادی از انسان بزهکار،به عنوان کیفر اصلی و رایج ، وارد حقوق فرانسه شد، که البته در کنار آن کیفر نقدی نیز وجود داشته است