اصل برائت و اقامه دلیل دردعوی کیفری

نویسنده

---

چکیده

از آنجایی که اثبات جرم و تحقیق محکومیت کیفری در هیچ نظام حقوقی بدون وجود دلیل امکان پذیر نیست. لذا بطور یقین دلایل در حقوق جزا نقش اساسی داشته و به لحاظ اهمیت فوق العاده آن، بخش عمده ای از مباحثات علمی در زمی«ه مسائل کیفری به تحلیل اصول و قواعد آن اختصاص یافته است در بین قواعد حاکم بر دلایل کیفری آنچه بیشتر به بحث و اظهار نظر علمی انجامیده است، مساله وظیفه اقامه دلیل در دعوی کیفری است که تلفیق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت یا "فرض بی گناهی متهم" در اجرای عدالت کیفری به سهولت امکان ندارد. راه حلهای دکترین و رویه قضایی موجود در سطح نظام های مختلف حقوقی معاصر، نتوانسته روشی منطبق با اصول و موازین حقوق کیفری روز و پذیرا درهمه سیستمهای دادرسی فعلی عرضه کند تا نهایتا یقین و اعتقاد قاضی در تصمیم قضایی دستخوش بی ثباتی نگردد.