شکنجه

نویسنده

---

چکیده

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام به آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر و پذیرفتن مسوولیتهای بس خطیر تر در قبال جامعه جهانی و همه کشانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای خوداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبیین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.