حل و فصل اختلافات در مورد شیوه های جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل.

چکیده

با وجود قواعد عامی که در مقررات حقوق بین الملل عرفی و طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین المللی دولت ها وجود دارد در نظام سازمان جهانی تجارت برای تحقیق مسئولیت بین المللی دولت ها و در نتیجه امکان طرح دعوا علیه آن ها روش های خاصی پیش بینی شده که که تا حدودی از مقررات عام موجود فاصله گرفته اند. در این نظام حقوقی مسئولیت دولت ها و امکان طرح دعوا علیه آن ها در نهادهای حل اختلاف تنها محدود به موارد تخلف و نقض تعهد نبوده و امکان طرح دعوا علیه دولتی که بدون ادعای نقض مقررات در عمل باعث نقض حقوق دیگران شده سات و نیز وجود دارد. همچنین در این نظام حقوقی علاوه بر پیش بینی شیوه های خاص طرح دعوا مقررات ویژه ای نیز در مورد نحوه ی تصمیم گیری نهادهای حل اختلاف و الزام ناشی از این تصمیمات و اجرای آن ها وجود دارد که کم و بیش با تصمیمات سایر نهادهای قضایی بین المللی متفاوت می باشد . در این نوشتار به بررسی شیوه های متفاوت طرح دعوا در سازمان جهانی و ماهیت تصمیمات نهادهای حل اختلاف خواهیم پرداخت