جهانی شدن مفهوم طفل در بستر حقوق کیفری

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانش آموخته ی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی.

چکیده

اطفال بزه کار یکی از مخاطبان حقوق کیفری هستند که با ارتکاب رفتار مجرمانه برای اصلاح و تربیت وارد قلمرو حقوق کیفری می شوند تا به واسطه ی انجام اقدام های بازپرورانه اسباب بازگشت آنان به زندگی عادی اجتماعی فراهم گردد. اما آنچه در این میان اهمیت دارد اساسا تعریف دوره ی کودکی است؛تعیین این که کدام دسته از شهروندان و تا چه محدوده ی سنی می توانند از تدابیر حمایتی برخوردار شوند. در خصوص تعریف طفل از گذشته تا امروز سیاست های مختلفی از سوی قانون گذاران کیفری اتخاذ شده است. به همین جهت برای تعیین یک چارچوب مشخص برای دوره ی طفولیت اسناد متعدد بین المللی به تصویب رسیده و نیز کشورها درصدد اتخاذ رویکرد هماهنگ با یکدیگر بر آمدند این اقدام بین المللی دولت ها موجبات شکل گیری پدیده ای جدید را در قلمرو حقوق فراهم آورده که امروزه به جهانی شدن حقوق کیفری مرسوم شده است. یکی از مهم ترین عرصه های جهانی شدن حقوق کیفری اطفال و خصوصا تبیین مفهوم طفل است. در این نوشتار پس از مفهوم و شیوه های جهانی شدن حقوق کیفری الف)از جهانی شدن مفهوم طفل در منابع بین المللی.ب) مفهوم طفل در نظام حقوقی ملی. پ)سخن به میان می آید.