نسبت حکومت با زندگی مطلوب: ارزیابی رویکردهای بی طرف و کمال گرا

نویسنده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آیا همان‌گونه که حکومت­ها مکلف­اند برای شهروندان­شان امنیت، رفاه و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسئول­اند؟ به‌موجب رویکرد بی­طرفی، باید میان مقوله­های نخست (امنیت، رفاه و بهداشت) و مقوله اخیر (زندگی مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومت­ها باید در خصوص مقوله اخیر که با تعابیری همچون برداشت­های خیر و برداشت­های زندگی مطلوب از آن‌ها یاد شده است، بی­طرفی پیشه کنند. به‌موجب رویکرد کمال­گرایی، همان‌گونه که حکومت­ها به­حق در قبال امنیت، رفاه و بهداشت شهروندان تکالیفی برعهده دارند، نسبت به زندگی مطلوب نیز مسئول­اند. برای دفاع از این دو رویکرد نظرات مختلفی طرح شده­اند و نقدهای قابل تأملی بر آن‌ها وارد شده است. در نهایت، شاید بتوان گفت ترجیح مطلق یکی از این دو رویکرد بر دیگری دشوار است و گونه­های معتدل هر یک بسیار به هم نزدیک می­شوند.