اصل برابری در استفاده از خدمات عمومی: مطالعه در حقوق ایران با نگاهی به آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار حقوق عمومی/ دانشکده حقوق/ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران / ایران

چکیده

برخورداری افراد جامعه از حقوق برابر در راستای استفاده از خدمات عمومی دغدغه‌ای است که مدتی توجه محققان را به خود معطوف کرده است. آنچه در این خصوص اهمیت دارد این است که تا چه میزان باید برابری حاصل شود تا مطلوب جامعه واقع شود و آیا تبعیض مثبت هم بخش از این برابری محسوب می‌گردد. مسلما برابری در یک تعریف مضیق ناقص و معیوب می‌شود و تعریف موسع از آن لازم است تا ابعاد مختلف را در این حوزه‌ در بر بگیرد. در کشور ما دیوان عدالت اداری بعنوان رکن صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به مباحث اداری و عمومی (در زمینه های حقوق بشری و خدمات عمومی) در موضوعات مختلف مانند استخدام، تامین اجتماعی، سهمیه های آموزشی، تبعیض مذهبی دیدگاههای خود را اعلام داشته است و با بررسی های صورت گرفته در مقایسه با آرای صادر شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، می توان عدم صراحت قوانین در خصوص برخی موارد مانند آزادی مذهب به معنای عام آن و به تبع آن تاثیراتش در آراء دیوان اشاره نمود. باید متذکر شد که قوانین حقوق بشری اروپایی قوانین منحصرا حقوقی بشری هستند و مسلما جامع تر و کامل تر می باشند (بویژه مواد 14 و 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) و در خصوص هر یک از این حقوق صراحتا صحبت کرده، اما قوانین ما و عمدتا قانون اساسی در خصوص آزادی مذهبی (به معنای عام) و برابری جنسیتی صراحت ندارد و بویژه آزادی مذهب را احصا نموده است در حالی که قوانین اتحادیه اروپا بطور عام استفاده نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principle of Equality in Using Public Services: Comparing Judicial Awards of Administrative Court of Justice of Iran and European Court of Human Rights

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Gorji Azandariani
Associate Professor Of Public Law Shahid Behsti University
چکیده [English]

Enjoyment of equal rights by people in a society, in using public services, is a concern of high importance which has been considered by scholars for a while. What imports is that to what extent equality shall be obtained to favor the society and whether positive discrimination is considered as a part of equality. Definitely, defining equality in a narrow sense leaves it incomplete, so a broad definition is required to contain all the aspects. In our country, Administrative Justice Court as a competent authority to hear cases concerning administrative and public matters (in human rights and public services) declared its opinion in different areas such as employment, social security, educational quota, religious discrimination, examining them in comparison to awards by ECtHR, we can notice non-explicitness of laws on some subject matters such as freedom of religious and accordingly its effects on the Administrative Court of Justice’s awards. It should be mentioned that European Human Rights Laws are exclusively on human rights and admittedly they are more comprehensive (particularly articles 14 and 9 of ECHR) and each of the rights is expressly dealt with, but Iranian laws and mainly Constitutional Law in matter of freedom of religious (in general sense) and gender equality. And especially it limited freedom of religious, while EU laws deal with them expressly. Therefore, in the current study, it is attempted to examine the principle of equality in using public services comparing Administrative Court of Justice’s awards with those of ECtHR’s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • principle of equality
  • Public Services
  • Administrative Court of Justice
  • European Court of Human Rights

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1396
  • تاریخ دریافت: 01 مرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1396
  • تاریخ پذیرش: 06 اسفند 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 16 اسفند 1396