هستی شناسی قصد مؤلّف در تفسیر قواعد حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان واحد خوراسگان

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

نظام حقوقی در مقام تعیین حق ها و تکالیف در موقعیت های مختلف است. منابع حقوقی نقش محوری در نظام حقوقی دارند. ضرورت تفسیر از وضعیت خاص منابع حقوقی ناشی می شود. این ضرورت از یک طرف، از پایداری و ثبات قواعد حقوقی و از سوی دیگر، از تحول نظام حقوقی نشآت می گیرد. عناصر کلیدی حقوق یعنی اقتدار و استمرار با هدف ثبات و پایدارای آن و توسعة حقوقی و انصاف با تحول نظام حقوقی متلازم است. بنابراین، نقطة ثقل تفسیر حقوقی، ضرورت سازش و تعادل بین اهداف دو گانه است. از یک طرف توجه به قصد مؤلّف(مقنن) به منظور تضمین هدف اوّلیه و از سوی دیگر، عبور از قصد مؤلّف به منظور پاسخ گویی به تحول و توسعة نظام حقوقی ضرورت دارد. مقالة حاضر رویکرد جدیدی به قصد مؤلّف دارد و با اثبات ناکارآمدی قصد مؤلف و ضرورت عبور از آن، بستر مناسبی برای تحول در نظام حقوقی فراهم می کند. نظام حقوقی ظرفیت کافی برای پذیرش تکثر تفسیری دارد، نظریات تفسیری مفسر محور با ورود به داده های حقوقی به ویژه آراء محاکم، نقش موثری در بهبود کیفیتِ عدالت، توسعه ی نظام حقوقی و افزایش قدرت مؤثرداده های حقوقی ایفاء می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ontology Author’s Intention in the Legal Rules Interpretation

نویسندگان [English]

  • valiollah cheraghi 1
  • mohammad reza vejeh 2
1 Judge of Justice, Ph.D. in Public Law
2 Associate Professor of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran
چکیده [English]

The legal system in place to determine subject’s rights and obligations in different situations. Legal sources is centeral to the legal system. The need to interpret resulting from particular situations legal sources. On the one hand, necessity of interpretation comes from the legal rule’s stability and the other hand comes from of legal system’s evolution. Legal key elements ie, authority and continuity correlative with the stability goal and legal development compatibility with legal system’s evolution. So, the center of gravity legal interpretation, we should be compromise and balance between the dual purposes. On the one hand, It’s essential to ensure the primary objective look at the author’s intention and the other hand, It is essential in order to respond to legal development. We should be pass of author’s intention. This paper is a new approach to the author’s intention. The current article is a new approach to the author's intention. This article proves author's intention inefficiency and creates a suitable platform for the evolution of legal order. The legal order has a sufficient capacity to accept a plurality of interpretation- interpretative based approach-this is entering to legal data in particular court's decisions, has an effective role in improving legal order and increasing the effective power of legal data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpretation
  • Author's Intention
  • Authority
  • Continuity
  • Legal Rule

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1396
  • تاریخ دریافت: 09 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 29 دی 1396
  • تاریخ پذیرش: 02 بهمن 1396