جستاری در نظریات مطرح در باب ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان با تأملی بر قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قرارداد پیش‌فروش ساختمان یکی از پدیده های حقوقی است که درباره ماهیت آن، نظرات مختلفی ارائه شده است. بیع با اقسام مختلف خود مشتمل بر بیع سلم یا سلف، بیع معلق، بیع منجز، استصناع (سفارش ساخت)، قرارداد خصوصی و نامعین و عقد معین و بانام، مشهور ترین قالب هایی هستند که برای این قرارداد، توسط صاحب‌نظران حقوقی مطرح شده است. با تصویب قانون در سال 1389، اگرچه نظریه خصوصی و نامعین بودن قرارداد از اعتبار و قوت افتاد اما نظریه های مبنی بر بیع بودن (اقسام مختلف آن) و نیز نظریه معین و با نام بودن قرارداد پیش فروش ساختمان، نظریه هایی هستند که می توان از انها به عنوان ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان نام برد.
در این نوشتار، ضمن بیان نظریات مطروحه و تحلیل و نقد دلایل هر کدام از آنها، نظر مبنی بر استقلال و با نام بودن قرارداد پیش‌فروش ساختمان با ارائه دلایلی تقویت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying of theories issued in nature of pre_sale contract with the focus on Building Pre_sale Act (Enacted in 2011)

نویسندگان [English]

 • Goodarz Eftekhar Jahromi 1
 • hiva abdolkarimi 2
1 shahidbeheshti
2 Faculty of Law at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

building's pre _ sale contract is one of the legal phenomena that have been provided different opinions about it . various type of Sale including Forward sale , conditional sale , unconditional sale , sale in the form of a manufacturing contract , innominate contract and nominate contract are the most famous templates for this contract that raised by legal experts . Although when the Building Pre _ sale Act in 2011 enacted , the » innominate contract « was discredited but the » contract of sale « theory and the » nominate contract « theory are the most famous templates for nature of building's pre - sale contracts .
in this article , While addressing the mentioned theories and analysis and critique the reasons each of them , Will be reinforced the theory of independence and being nominate pre - sale of building's contract with reasons . . .

کلیدواژه‌ها [English]

 • nature of building's pre-sale contract
 • sale in the form of a manufacturing contract
 • innominate contract
 • conditional sale
 • nominate contract
 1. فهرست منابع:

  الف) منابع فارسی

  کتاب

  1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1375.
  2. پیرهادی، محمدرضا، انتقال مالکیت در عقد بیع، تهران: انتشارات جنگل، 1390.
  3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، الفارق، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1391.
  4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، اندیشه و ارتقا، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1387.
  5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1387.
  6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، سیستم‌شناسی در علم حقوق، کتابخانۀ گنج دانش، 1386.
  7. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1382.
  8. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسی، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1382.
  9. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه اعلی در علم حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1382.
  10. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فن استدلال- منطق حقوق اسلام، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1382.
  11. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، کتابخانه گنج دانش، 1384.
  12. خدارحمی، نسرین، قرارداد پیش‌فروش آپارتمان در حقوق ایران و انگلیس، تهران: انتشارات جنگل، 1392.
  13. زرنگار، فرناز، قرارداد پیش‌فروش ساختمان، تهران: انتشارات جنگل، 1389.
  14. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد، 1382.
  15. شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد، 1388.
  16. عسکری، سید حکمت اله، تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین، تهران: انتشارات مجد، 1390.
  17. قاسمی حامد، عباس، شرایط اساسی شکل گیری قراردادها، تهران: انتشارات دراک، 1389.
  18. کاتوزیان، ناصر، ایقاع، تهران: انتشارات میزان، 1387.
  19. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، معاملات معوض_عقود تملیکی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1391.
  20. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1388.
  21. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، شرکت سهامی انتشار، 1388.
  22. منصوری، سعید، ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران، تهران: انتشارات میزان، 1389.

  مقاله

  1. اصغر زاده، علی، ماهیت حقوقی قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان، فصلنامه علامه، شمارۀ 6 و 7.
  2. ایزدی فرد، علی اکبر، کاویار، حسین، بررسی فقهی- حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان، فصلنامه فقه و حقوق، سال پنجم، 1388، شمارۀ 18.
  3. حاتمی، علی‌اصغر، ذاکری‌نیا، حانیه، ماهیت قرارداد ساخت و ساز (در فرض پیش‌فروش)، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، 1389، شمارۀ 2.
  4. دارویی، عباسعلی، قرارداد پیش‌فروش ساختمان در قانون پیش‌فروش ساختمان، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 42، 1391، شمارۀ 2.
  5. دیانی، عبدالرسول، ماهیت حقوقی قراردادهای پیش‌فروش مسکن، خبرنامه کانون وکلای اصفهان، 1388، شمارۀ 32.
  6. سعادت مصطفوی، سید مصطفی؛ رحیمی، سیدعلی اصغر، ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه، مجله معارف اسلامی و حقوق، سال یازدهم، 1389، شمارۀ 1.
  7. سیفی زیناب، غلامعلی؛ حسن زاده، منصوره، استصناع در فقه و حقوق ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1388، شمارۀ 50.
  8. طباطبایی، سید محمد صادق، کیانی، عباس، تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش ساختمان، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و هشتم، 1393، شمارۀ 85.
  9. غریبه، علی، مسعودی، ناصر، تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان با تأملی بر انواع بیع، نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال اول، 1390، شمارۀ 2.
  10. فتاحی، سید محسن، دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، 1392، شمارۀ 9.
  11. ممی‌زاده، مهدی، ماهیت، شرایط و آثار قرارداد پیش‌فروش ساختمان، ماهنامه کانون، شمارۀ 87.
  12. نظر پور، محمد نقی؛ محمدی، مرتضی، صحت یا فساد عقد استصناع، حقوق اسلامی، 1390، شمارۀ 28.
  13. ولویون، رضا، فروش آپارتمان ساخته نشده، ماهنامه کانون وکلا، سال چهل و هشتم، دورۀ دوم، 1385، شمارۀ 60.

  پایان نامه

  36. چمک، فاطمه، «قراردادهای پیش‌فروش ساختمان با توجه به قانون مصوب 1389»، پایان نامه کارشناسی ارشد، همدان: دانشگاه بو علی همدان، مهر 1392.

  37. عبدالکریمی، هیوا، «بررسی حقوقی قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389»، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور 1394.

  ب) منابع عربی (فقهی)

  1. ابن حجر الهیتمی، شهاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن علی(974ه)، تحفه المحتاج بشرح المنهاج، جلد 2، دراسه و تحقیق:عبدالله محمود عمر محمد، نشر دارالکتب العلمیه بیروت-لبنان، بی تا.
  2. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، جلد 20، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1405 ه‍.ق.
  3. حلی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، جلد 2، 1410 ه.ق، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  4. حلی، محقق، نجم الدین،جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 2، 1408ه، مؤسسه اسماعیلیان.
  5. خمینى، سید روح اللّه موسوى، تحریر الوسیلة، جلد 1، بی‌تا، مؤسسه مطبوعات دار العلم.
  6. الزحیلی، وهبه، ‌الفقه السلام و ادلته، جز الخامس، دمشق: نشر دارالفکر المعاصر، 1984.
  7. النووی الدمشقی، ابوزکریا محیی الدین یحیی بن شرف(676ه)، روضه الطالبین و عمده المفتین، جلد 3، نشر دار عالم الکتاب،1423ه- 2003م.