مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی ره، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

بشر از لفظ به عنوان ابزاری برای انتقال معنای مورد نظر خود استفاده می‌کند. لفظ به واسطة ارتباطی که به صورت قراردادی با معنا دارد معنای مورد نظر گوینده را به دیگری منتقل می‌کند. ولی گاهی لفظ برای انتقال معنایی غیر از معنایی که برای آن وضع شده است به کار گرفته می‌شود. اگر لفظ و معنا پیوندی با هم ندارند، چگونه لفظ می‌تواند آن معنا را منتقل کند؟ در پاسخ گفته شده است که انتقال معنا در چنین مواردی (استعمال مجازی) به کمک قرینه محقق می‌شود. در این مقاله مفهوم قرینه و نحوة کارکرد آن در انتقال معنا مورد بررسی قرار گرفته است. در برخی موارد قرینه به همراه لفظ اصلی برای معنای دوم وضع شده است. علاوه بر این، قرینه از راه رابطة منطقی که با معنای اجزای دیگر متن دارد، معنای مورد نظر گوینده را منتقل می‌کند. در ضمن، نظریة پذیرفته شده دربارة نحوة کارکرد قرینه نسبت به برخی موارد عرفی و حقوقی تطبیق شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Evidence and its Role in Understanding of a Text

نویسنده [English]

  • Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad 1
1 Prof, Faculty of law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to understand religions texts, Muslim scholars have achieved rules by which we can determine the meaning of text. Human uses word as a means of conveying the intended meaning of the speakers. Due to conventional relationship between words and meaning, we can convey the intended meaning of the word. But sometimes the words are used to convey a meaning other than what it was assigned for. But if the words and meaning are not linked together, how words can convey the meaning? It is said in response that the meaning in such case (virtual application) is conveyed by the evidence. In this paper, we have studied the concept of evidence, its role in understanding a text and its method of operation in conveying the meaning. In some cases, evidence along with the main word is used to express a second meaning. In addition, evidence conveys the intended meaning via the logical relationship with the concept of other components of the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence
  • Trope- Literal and figurative language
  • Implication- Logical relations
فهرست منابع:
1- ابراهیم انیس و دیگران، المعجم الوسیط، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1387ه.ش
2- ابن الاثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، دار احیاء التراث العربی، 1422ه.ق، ج3
3- آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین‏‏، کفایة الأصول، موسسة آل البیت علیهم السلام،‏ 1409 ق‏
4- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث‏، 1429 ه.ق، ج‏1
5- انصارى، شیخ مرتضى ، کتاب المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، 1415 ه ق، ج4
6- ایروانی غروی ،میرزا علی ، حاشیه کتاب المکاسب، صبح الصادق،1426ه.ق
7- بروجردى، حسین، ‏نهایة الأصول، نشر تفکر، 1415 ق‏
8- تفتازانی، سعد الدین مسعود بن عم، المطوّل، دارالکوخ للطباعة و النشر، 1387ه.ش
9- تفتازانی، سعد الدین مسعود بن عم، المطوّل، دارالکوخ للطباعة و النشر، 1387ه.ش
10- جوهری، ابی نصر اسماعیل بن حماد، الصحاح، دار احیاء التراث العربی، 1419ف.ق، ج5،
11- چامسکی، نعام، ساخت­های نحوی، ترجمة احمد سمیعی، انتشارات خوارزمی، 1374ه.ش.
12- حائرى یزدى، عبدالکریم‏، دررالفوائد، موسسه النشر الاسلامی‏‏، 1418 ق‏
13- خویى، ابوالقاسم، غایة المأمول، ‏( تقریرات – مقرر محمد تقى جواهرى‏)، مجمع الفکر الاسلامی‏، 1428 ق، ج1
14- خویى، ابوالقاسم‏، محاضرات فى أصول الفقه(تقریرات فیاض، محمد اسحاق‏)، موسسة احیاء آثار الإمام الخوئی قدس سره‏، 1422 ه.ق‏، ج‏1
15- خویى،مصباح الفقاهه، [انتشارات ندارد]، بی تا، ج‏7
16- زرکشی، محمد بن بهادر، البحر المحیط فی اصول الفقه، دار الکتب العلمیه، 1428ه.ق، ج3، ص74
17- سکاکی، یوسف بن ابی بکر، مفتاح العلوم، دار الکتب العلمیه، 1407ه.ق، ص356
18- سیوطی، عبد الرحمن ابن ابی بکر، البهجه المرضیه، دارالفکر، 1378ه.ق، ص12-
19- صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول (مقرر سید محمود شاهرودی)، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، 1426ه.ق، ج1
20- عراقی، آغا ضیاء الدین، نهایه الافکار، موسسه النشر الاسلامی، 1364ه.ش، ج1
21- قوچانى، على‏، تعلیقة القوچانى على کفایة الأصول، [انتشارات: ندارد]‏، 1430 ق‏، ج1
22- لاینز، جان، مقدمه ای بر معنا شناسی زبانشناختی، ترجمة حسین واله، انشارات گام نو، 1385ه.ش
23- مدرس افغانی، محمد علی، مکررات، انتشارات علامه، 1389ه.ق، ج1
24- نائینى، محمد حسین، ‏فوائد الاُصول‏ (تقریرات کاظمى خراسانى، محمد على‏)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، 1376 ش، ج‏2
25- نائینى، میرزا محمد حسین غروى،‌ منیة الطالب فی حاشیة المکاسب،‌ خوانسارى، (مقرر: موسى بن محمد نجفى)، ‌المکتبة المحمدیة‌، 1373 ه‍ ق‌، ج2
26- نجفی اصفهانى، محمد رضا، وقایة الأذهان‏، موسسة آل البیت علیهم السلام‏، 1413 ه.ق
27- یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى ، العروة الوثقى فیما تعم به البلوى( المحشّى)، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419 ه. ق، ج5
rton, Steven J., Elements of contract interpretation, Oxford University Press, 2009, p17
29- Burton, Steven J., Elements of contract interpretation, Oxford University Press, 2009, p23
30- Chitty, on contract, sweet & Maxwell, 2004, volume 1, p776)
31- DiMatteo, Larry A., and others, International Sales Law, A Critical Analysis of CISG Jurisprudence, Cambridge University Press, 2005, p22  
32- Riemer, Nick, Introducing Semantics, Cambridge University Press, 2010, p57
33- Shavell, Steven, foundations of economic analysis of law, Harvard University Press, 2004, p301
 
 
رأی مورد استناد:
رأی شمارة 9209970222501660 مورخ 13/12/1392شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران