ارتباط میان حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی در آینة رویة دیوان بین‌المللی دادگستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

10.22034/jlr.2018.128502.1158

چکیده

امروزه با نزدیکی هرچه بیشتر دو رشتۀ حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی به یکدیگر و کمرنگشدن مرزها بین این دو، با نظام حقوقی نوینی روبروییم که می‌توان آن را نظام «بینابینی» نام نهاد. در این نظام نوین، قواعد حل تعارض دیگر صرفاٌ در قلمرو قوانین ملی کشورها تکوین نمی‌یابد بلکه تصمیم دولتها بر آن قرار گرفته است که این موارد را در قلمرو تراضی‌های بین‌المللی (دوجانبه یا چندجانبه) حل و فصل کنند. کنوانسیون‌های لاهه در زمینۀ مسائل گوناگون حقوق بین‌الملل خصوصی و همچنین کنوانسیون‌های دیگری که در سطح منطقه‌ای در اتحادیة اروپا یا کشورهای امریکایی تصویب شده‌اند دلیلی متقن بر این ادعاست. با بازشدن پای تعهدات کنوانسیونی در این زمینه، دیگر روابط خصوصی افراد در سطح بین‌المللی صرفاً موضوعی شخصی میان افراد انگاشته نمی‌شد زیرا دولتها خود را در اجراییشدن کنوانسیون‌ها ذینفع می‌دیدند و با استفاده از قاعدۀ «حمایت دیپلماتیک» به صحنه وارد می‌شدند و اینگونه بود که در برخی موارد، پای دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به میان کشیده می‌شد.
در این مقاله با به‌کارگیری روش توصیفی‌ـ تحلیلی و نیز استفاده از دادههای کتابخانهای و اینترنتی، نخست، درصدد آنیم که رابطة میان حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل خصوصی را بررسی و پس از آن، با مطالعۀ موردی برخی از آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، نقشی را که این نهاد قضایی بین‌المللی در روشنسازی شیوة تعامل میان این دو شاخۀ حقوقی ایفا کرده ‌است تبیین کنیم

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between international public and private law in international court precedent

نویسنده [English]

  • shahrzad nabi
university of mazandaran, faculty of law and political science
چکیده [English]

Nowadays, international public and private law have become so close and the broad boundaries between these two study fields have been diluted. This approach leads toward a new creation of a legal system called ‘interdisciplinary studies’.
In this legal system, the conflict of law rules are not only implied and evolved in domestic arena but the governments also decided to expand its territory to international sphere.
The approval of The Hague convention with regards to divergent international private law as well as other similar conventions at EU level and American countries are evident of such great importance.
With regards to these conventions, beside private sectors, governmental entities are also considered as new stakeholders in this matter, in terms of its application.
By utilizing “diplomatic support” enhanced by the governments, they have also entered into modifying and implementing the terms of the conventions and relevant rules.
This is main reason, in some cases, international court of justices has also stepped in.
In a brief nutshell, in this article, it is aimed to initially examine the relationship between international public and private laws and furthermore to evaluate to what extent, the international court of justice has been able to perform its vital role and meet the needs in connection with these two legal study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomatic protection
  • judicial precedent
  • conventional obligations
  • conflict of rules

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1397
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 13 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 مهر 1397