کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:مطابقت با اصول پاریس و شناسایی موانع کارکردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیات علمی

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2019.161569.1303

چکیده

نهادهای ملی حقوق بشر، ارکانی دولتی با مبنایی متکی به قانون اساسی و اقتدارات مشروع به منظور حمایت و ترویج حقوق بشر هستند. آنها بخشی از نظام دولتی به شمار می آیند و توسط دولت‌ها پی ریزی می شوند. همچنین با کارکرد نهادهای ملی، هنجارهای بین المللی حقوق بشر در محدوده‌ی صلاحیت دولت‌ها، به شکل موثرتری اعمال و اجرا می شوند. کشور افغانستان، به عنوان دولت ملتی آسیب دیده از دهه ها مخاصمه‌ی مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی، مبتلا به زخم ها و شکاف هایی عمیق از رهگذر نقض حقوق بشر است. بر همین اساس، معاهده‌ی بن و قانون اساسی این کشور، تشکیل "کمیسیون مستقل حقوق بشر" را به عنوان نهاد ملی حقوق بشر پیش بینی نموده اند. این کمیسیون، با ارائه‌ی انواع گوناگون گزارش و تلاش در راستای حمایت از موضع قربانیان نقض حقوق بشر برای احقاق حقوق آنها، وظیفه‌ی خود را انجام می‌دهد. کمیسیون در مسیر انجام این وظایف قانونی، با موانعی نظیر قومیت گرایی افراطی، ضعف نهاد دولت، عدم حضور مساله حقوق بشر به عنوان مطالبه‌ای عمومی در سطح جامعه، انفعال پروژه ی عدالت انتقالی و ضعف سرمایه اجتماعی مواجه است. میزان انطباق ساختار و اهداف کمیسیون مزبور با هنجارهای بین المللی و موانع پیشاروی آن در مسیر تحقق اهداف و تاثیرگذاری بر روندها، مسایلی است که در این نوشتار به اختصار از نظر خواهد گذشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Afghanistan Independent Commission of Human Rights: Compliance with The Paris Principle and Identification of Functional Barriers

نویسندگان [English]

  • mohammad jalali 1
  • Shahryar Nabavi 2
1 shahid beheshti university,faculty of law
2 SBU
چکیده [English]

National human rights organizations are government bodies based on a constitution and a legitimate authority to protect and promote human rights. They are part of the state system and are set up by governments. Moreover, international human rights norms with the function of national institutions, within the jurisdiction of governments will be more effectively implemented. Afghanistan, as a nation-state affected in decades by international and non-international armed conflicts, has been suffered from sores and deep splits through human rights violations. Accordingly, the Bonn Convention and the constitution have provided the establishment of the "Independent Human Rights Commission" as a national human rights institution. It is committed to providing a variety of reports and making due efforts to support the position of victims of human rights violations to enforce their rights. The commission confronts lots of obstacles such as radical ethnicism, the failure of state elements, the absence of human rights issues as a public demand at the societal level, the passivity of the Transitional Justice project and the weakness of social capital to carry out these legal tasks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • Independent Human Rights Commission
  • Paris Principle
  • Transitional Justice

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397
  • تاریخ دریافت: 06 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 16 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 18 اسفند 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 18 اسفند 1397