موارد و عوامل سقوط ایجاب در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 استادیار

10.22034/jlr.2019.171661.1336

چکیده

چکیده

حدوث اسباب زوال ایجاب در حقوق قراردادها موجب سقوط ایجاب می شود این اسباب اعم از ارادی و غیر ارادی است که عدم امکان الحاق قبول به ایجاب از آثار آن می باشد اسباب ارادی زوال ایجاب ممکن است به اراده موجب ( مانند رجوع از ایجاب ) یا به اراده مخاطب ایجاب ( مانند رد ایجاب یا ایجاب متقابل ) باشد. فوت ، حجر و ورشکستگی از اسباب غیر ارادی ایجاب محسوب می شود نظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا در خصوص هر یک از مصادیق و تطبیق آن با حقوق ایران مورد بحث قرار گرفته است تا مشخص گردد که موضع حقوق ایران در ارتباط با اسباب زوال ایجاب در کنوانسیون تا چه حدی نزدیک می باشد و در موارد اختلاف می بایست به چه ترتیبی عمل گردد؟ و آیا الحاق دولت ایران به کنوانسیون با اشکال مواجه است یا خیر؟ نتیجه این پژوهش بیانگر این بود که علل زوال ایجاب در نظام حقوقی ایران به صراحت مورد پیش بینی و در کنوانسیون نیز مد نظر قرار گرفته است و با بررسی مواد کنوانسیون چهار مورد را می توان یافت که به مانند حقوق ایران سبب زوال ایجاب می گردند که عبارت از عدول از ایجاب ، انقضاء مدت مشخص شده برای قبولی ، رد ایجاب از سوی مخاطب و ایجاب متقابل می باشد. نتیجتا"موضع حقوق ایران در این خصوص نزدیک به کنوانسیون است لذا الحاق دولت ایران به کنوانسیون بلااشکال است ضمن آنکه در موارد اختلافی دولت ایران می تواند از حق شرط استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cases and Factors for the Falling of offer in the Iranian Legal System and the International Convention on the International Sale of Goods (Vienna 1980)

نویسندگان [English]

  • Seyed gholam reza Aleaghil 1
  • Alireza hassani 2
  • maryam Aqaee bejestani 2
1 No
2 استادیار
چکیده [English]

Abstract
The consequence of the loss of the offer in contract law is that it offer falls. This is an involuntary and involuntary matter that the impossibility of joining the acceptance of the offer of its effects is the inevitable consequence of the loss of the offer (eg, referring to the offer) or The will of the respondent is the requirement (eg, rejection of offer or reciprocity). Death and bankruptcy. Consideration of the International Convention on the International Sale of Goods regarding any of the examples and its implementation with Iranian law has been discussed to determine that the Iranian law on the causes of the loss of the offer in How close to the Convention is, and in which cases should the procedure be in place? And is there a problem with the Iranian government's accession to the convention? The result of this research is that the reasons for the loss of the offer in the legal system of Iran are explicitly foreseen, and these are also considered in the Convention, and by reviewing the contents of the Convention, four cases can be found which, like Iran's law, causes deterioration It is required to deny the offer, the expiration of the period specified for acceptance, the rejection of the offer by the respondent and the counter offer. And the Iranian law's stance is near the convention. Therefore, the Iranian government is unconditionally annexed to the convention and in cases of dispute the Iranian government can use the right.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "offer'
  • "death"
  • "insanity'
  • "bankruptcy"
کتاب
0 .امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 0 ،تهران: کتابفروشی اسالمیه، چاپ سوم، 0140.
5 .انصاری، مرتضی، مکاسب، چاپ سنگی، 0001 ه.ق.
1 .بهرامی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، تهران: میزان، چاپ دوم، 0186.
0.خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، نجف مطبعه األداب، 0010 ق.
0.جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرۀالمعارف حقوق مادنی و تجاارت، کتابخانره گرنج
دانش، چاپ اول، 0188.
6.جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق: دایرهالمعارف عمومی حقوق، جلد 1 ،گنج دانرش،
چاپ دوم، 0120.
4.شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم، 0185.
8.صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران: میزان، چاپ پنجم، 0186.
2.صفایی، حسین و همکاران؛ حقوق بیع بینالمللی: بررسی کنوانسیون بیع بینالمللی
0961 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانساه، انگلایس و ایا لا ت متحاده
امریکا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم )با تجدیدنظر و اضافات(، 0121.
01 .قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران: دادگستر، چاپ چهاردهم، 0182.
00.داکسبری، روبرت، مروری بر حقوق قراردادهاا در انگلساتان، ترجمره و توضریحات:
حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان، 0144 .
05.کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 0 ،شرکت سرهامی انتشرار، چراپ پرنجم ،
)ویرایش جدید(، 0184.
01.کاتوزیان، ناصر، عقود معین )معامالت معوض-عقود تملیکی(، جلد 0 ،تهران: شرکت
سهامی انتشار، چاپ دوازدهم، 0125.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 94 موارد و عوامل سقوط ایجاب در نظام حقوقی ایران...
514
00 .یانکا. سی. ام، بونل، ام. جی، تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی، جلد 2 ،ترجمه: مهراب
دارابپور، گنج دانش، چاپ دوم، 0120.
00.معزی، امیر، حقوق مدنی 3 ،تهران: مجد، چاپ اول، 0181.
06.موسوی خمینی، روحاهلل )امام خمینی(، البیع، تهران: وزارت ارشاد اسالمی، 0004ق.
04 .نجفی، محمد حسن، جواهرالکالم فی شارایع االساالم، جلرد 52 ،بیرروت: دار احیراء
التراث العربی، جلد هفتم، 0058 ه.ق.
مقاله
08 .ابهری، حمید و همکاران، اسباب زوال ایجاب در کنوانسیون بیع بین المللی کااال
مصوب 1690 و تطبیق آن با حقوق ایران، دو فصلنامه پژوهشنامه حقروق خصوصری
عدالت، سال دوم، 0120 ،شماره 0.
02 .اسررماعیلی، محسررن، ایجاااب و زوال آن از دیاادگاه فقااه و حقااوق تطبیقاای و
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال، فصلنامه مدرس علوم انسانی، 0144 ،شماره 2.
51 .اص ری آقمشهدی، فخرالدین و حسین کاویار، رجوع از ایجااب در کنوانسایون بیاع
بینالمللی کاال )0961 ،)مجله حقوقی بینالمللی، 0120 ،شماره 00.
50 .پارساپور، محمدباقر و وحید فقیهی، نبرد فرمها در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال باا
مطالعه در حقوق ایران، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 06 ،0120 ،شماره 1.
پایاننامه
55 .پارسایی پور، محمد باقر، »مطالعه تطبیقی تاثیر فوت یا حجرر طررفین برر ایجراب در حقروق
ایران و حقوق اروپایی«، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، 0182.
ب( منابع انگلیسی
Book
23. Garner,B,A, Black’s Law Dictionary,USA: West Group Pub, 9th ed, p.
1291, 2009, See also, Cozzillio, M.J., The Option Contract:Irrevocable
Not Irrejectable ,Cath. U.l.Rev,vol. 39