مبانی و قلمرو تحدید حاکمیت اراده در حقوق رقابت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اراک

2 حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز، ایران

10.22034/jlr.2019.113163.

چکیده

حقوق رقابت یکی از رشته های نوظهور در حوزه حقوق تجارت است. حقوق رقابت یاضد انجصار به قواعد و مقرراتی اطلاق می شود که هدف اصلی آن حمایت از رقابت آزاد و سالم در فعالیت های اقتصادی و تجاری است. این شاخه از حقوق به دلیل جدید بودن دارای ابعاد ناشناخته فراوانی است. در همین راستا تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است اما هیچ کدام از منظر حقوق خصوصی به حقوق رقابت ننگریسته اند.مهمترین مسأله در حقوق خصوصی، در رابطه با حقوق رقابت تعارض یا همخوانی آن با آزادی و حاکمیت اراده است. در این مقاله خواهیم دید که، اصل حاکمیت اراده اصولا به عنوان یک وسیله مفید اجتماعی جهت نیل به عدالت قراردادی پذیرفته شده است. این در حالی است که حاکمیت اراده در حقوق رقابت در موارد متعددی ابن کارایی را نداشته و عدالت قراردادی باید به وسیله قانون (تحدید حاکمیت اراده) محقق شود، که این مهم در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Foundations and Limits of Volition in Competition Law

نویسندگان [English]

  • allahverdi moemeni bigdeli 1
  • seyed Hekmatallah Askari 2
1 private law, humanities collage, Islamic azad university,shiraz,iran
2 private law, humanities collage, Islamic azad university,shiraz,iran
چکیده [English]

Abstract
Competition law is one of the emerging fields in business law. Competition or anti-monopoly law refers to the rules and regulations mainly aiming to support free and fair competition in economic and commercial activities. Being a new branch of law, competition law has many unknown aspects. Many studies have been conducted in this area so far, but none has investigated competition law from the perspective of private law. The most important issue in private law in relation to competition law is its consistency or inconsistency with freedom and volition. We will see in this article that the principle of volition has primarily been accepted as a useful social means to achieve contractual justice. However, volition in competition law cannot help achieve contractual justice in some cases, so that it has to be provided by the (Volition Limit) Law, which has been laid down in the Code of Implementation of Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran.
Keywords: competition, volition, anti-monopoly law

کلیدواژه‌ها [English]

  • competition
  • volition
  • anti-monopoly law

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 23 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 07 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1398