قبولی شخص ثالث در در اسناد تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

2 گروه حقوق، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

اگر برات یا چک مورد قبولی براتگیر یا محال علیه چک قرار نگیرد، دارنده می تواند یا بی درنگ به مسئولین دیگر مراجعه کند یا طلبِ ضامن نماید. قبول ثالث برای جلوگیری از بازگشت به صادرکننده و پشت نویس پیش از سررسید است و می تواند جزیی و یا کامل باشد. این قبولی، پس از واخواست نکول قابل انجام است. بررسی سرشت حقوقی قبولی ثالث بر پایه نظریّه پیشنهاد با این ایراد برجسته روبروست که شناسایی دو قرارداد گاه بر پایه پنداشتی بسیار دور است. نظریّه اداره فضولی مال دیگری نیز توجیهی دور بوده و پوشش دهنده همه حالات پیدایش عمل حقوقی قبول شخص ثالث نیست. همین نکوهش را نظریّه نمایندگی در برابر خویش میبیند. در برابر، دیدگاه تعهّد یک سویه، یکی از اراده های نقش آفرین در پیدایش این عمل را نادیده می گیرد. ضمان نیز نه تنها مشکلی را نمی گشاید بلکه، زاینده دشواری های نوینی است به ویژه اینکه بر مبنای تفسیر اراده طرفین به سختی می توان آن را برداشت نمود. از این روی، به نظر می رسد، قبولی شخص ثالث، یک عمل حقوقی خاصّی بوده که دربردارنده حقوق و تکالیف برخاسته از آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Acceptance for Honor in Negotiable Instruments

نویسندگان [English]

  • Hamid Miri 1
  • Hossein Kaviar 2
1 Human Sciences Faculty. University of Gonbad Qavous, Gonbas Qavous, Iran.
2 Law Department, University of Arak, Arak, Iran.
چکیده [English]

If bill of exchange or cheque was not accepted by the drawee, holder of that bills could resource to other liable parties or that want to take a guarantee before maturity. Acceptance by the third party is a method to avoid holder’s resource to issuer and endorser before maturity. This action can be done partially or wholly. This acceptance can be done after having done a protest for non-acceptance. Considering the legal nature of acceptance for honor based on the doctrine of offer faces with this important issue that it cannnot cover all types of this act. The Benevolent intervention in another doctrine that is a far argument and thus cannot cover all types of the act. The same problem exists on the agency doctrine. Instead of these doctrines, unilateral obligation doctrine ignores one of the involved willingness's in creating that act. Based on guaranty contract doctrine not only we cannot open any door but also it creates new problem. Moreover, this doctrine is contradiction with interpretation of parties' willingness. It is, therefore a special legal action that involves bill of exchange obligation and arises rights and responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bill of Exchange
  • Two Contracts
  • Unilateral Undertaking
  • Third Party Intervention
  • Negotiable Instruments
 1-1-کتاب
-        اخلاقی،بهروز،اسنادتجاری:تقریرات،تهران:دانشکده­حقوق­و­علوم­سیاسی دانشگاه­تهران،1373.
-        اسکینی،ربیعا،حقوق­تجارت:برات،سفته،قبض­انبار،اسناددروجه­حامل­و­چک، چاپ هفتم،تهران:سمت، 1383.
-        اسکینی،ربیعا،حقوق­تجارت­تطبیقی:چک،سفته­وبرات­درحقوق­ایران،فرانسه­و انگلیس،چاپ­دوم،تهران:مجد،1392.
-        بهرامی،بهرام،حقوق­تجارت­کاربردی،چاپ­یکم،تهران:نگاه­بینه-بهنامی، 1382.
-        جعفری­لنگرودی،محّمدجعفر،حقوق تعهّدات،چاپ­چهارم،تهران:گنج­دانش،1389.
-        حیاتی،علی­عباس،قواعدعمومیقراردادها،چاپ­یکم،تهران:میزان،1392.
-        ستوده­تهرانی،حسن،حقوق­تجارت،جلدسوم،چاپ­بیست­ودوم،تهران: دادگستر، 1391.
-        شهیدی،مهدی،تشکیل قراردادهاوتعهّدات،چاپ­دوم،تهران:مجد،1380.
-        شهیدی،مهدی،سقوط­تعهّدات،چاپ­یکم،تهران:مجد،1381.
-        شیوارضوی،کاظم،مطالعه­ی‌­تطبیقی‌­گردش‌­چک‌درحقوق‌­ایران‌ با­توجه‌­به‌قوانین‌،تهران:چاپ­گیلان،1348.
-        صفایی،حسین، قواعدعمومی­قراردادها،جلددوم،چاپ­پانزدهم،تهران:بنیاد­حقوقی­میزان، 1392.
-        صقری،محمّد،اسناد:گزیده­آموزشی،چاپ­چهارم،تهران:شرکت­سهامی­انتشار، 1387.
-        صقری،محمّد،حقوق­بازرگانی:اسناد،جلدنخست،چاپ­یکم،تهران:شرکت­سهامی­انتشار، 1380.
-        طاهری،سهیل،تضامن­دراسنادتجاری،چاپ­یکم،تهران:دانشگاه­امام­صادق(ع)، 1396.
-        عبدی­پورفرد،ابراهیم،مباحثی تحلیلی­ازحقوق­تجارت،چاپ دوم،قم:پژوهشگاه حوزه­ودانشگاه، 1392.
-        عبدی­پورفرد،ابراهیم،حقوق­تجارت،جلد سوم،چاپ­یکم،تهران:مجد، 1394.
-        عرفانی،محمود،حقوق­تجارت،جلد سوم،چاپ­دوم،تهران:میزان، 1385.
-         فخّاری،امیرحسین،اندیشه­های حقوقی(3):حقوق­تجارت،چاپ­دوم،تهران:مجد، 1389.
-        کاتوزیان،ناصر،قواعدعمومی­قراردادها،جلدسوم،تهران:شرکت­سهامی­انتشار با همکاری بهمن­برنا، 1383.
-        کاتوزیان،ناصر،نظریّه­ی عمومی تعهّدات،چاپ پنجم،تهران:میزان،1389.
-        کاتوزیان،ناصر،حقوق­مدنی-ایقاع،چاپ­ششم،تهران:نشر میزان،1393.
2-1-مقاله
-        محمّدی،سام،«ماهیّت­حقوقی­تعهّد­به­نفع­شخص­ثالث»،فصل­نامه­حقوق،دوره 39، 1388،1( 287-271).
-    میری،حمید،شهریاری، سیروس،عابدین­پور،مصطفی،«بررسی­تحلیلی­برخی­از­جنبه­های­حقوقی­برات­ازدریچه­ی­لایحه­ی­نوین­تجارت»،پژوهش­های­حقوقی،سال شانزدهم،1396،32(244-209).
2-عربی
-        انصاری،­مرتضی،کتاب­المکاسب،جلد ششم،قم:مجمع­الفکر­الاسلامی،1430ه.
-        ریپر،ج.روبلو،ر،المطول­فی­القانون­التجاری،ج2:الأسناد­التجاریه-المصارف والبورصات-العقود­التجاریه-الأصول­الجماعیه،ترجمه:علی­مقلد،بیروت:المؤسسه­الجامعیه­للدراسات­والنشر، 2008.