وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر،ایران

3 دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

فقه امامیه که شاکله‌ی نظام قضایی ایران بر آن استوار است نگاهی خاص به منصب قضات دارد از جمله برای ایشان از حیث معیشتی مقررات خاصی تعیین نموده است. بطور مثال میزان ارتزاق قضات از بیت المال باید به گونه‌ای باشد تا در اداره‌ی زندگی متناسب با شأن خود نیازمند کسی نباشند و امکان نفوذ در آنان میسر نگردد. با این وجود در قوانین موضوعه به شأن قضات و مصادیق آن مانند تأمین مالی، حمایت‌های رفاهی و روانشناختی آنان توجه کافی مبذول نگردیده است به گونه‌ای که رفع این مسائل یکی از دغدغه‌های اساسی قضات به شمار می‌آید. از سوی دیگر یکی از سیاست‌های تنبیهی دستگاه قضایی در پیشگیری از جرائم ارتکابی قضات که خود می‌تواند حاصلِ آسیب‌های وارده به ایشان باشد، تشهیر قضات مجرم است تا بدینوسیله جدیت دستگاه قضایی در برخورد با مظاهر فساد حتی در درون خود را به نمایش بگذارد بدون اینکه به لزوم اصلاح ریشه‌ی این معضلات توجه بایسته گردد. بر این اساس مقاله‌ی حاضر اهم کاستی‌هایی را که در دستگاه قضایی وجود دارد و بر اثر آن به شأن قاضی آسیب وارد می‌‌گردد را بررسی نموده است. همچنین به مسئولیت و وظیفه متولیان نظام قضایی در اصلاح نواقص اشاره کرده و ضمن توجه به اهمیت بسط و گسترش نظام تشویق قضات، لزوم ایجاد رویه واحد در رسیدگی‌های انتظامی بجای برداشت های سلیقه‌ای را مورد تحلیل قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The supportive responsibilities of the judiciary to prevent occupational harm to judges in Iran

نویسندگان [English]

 • Amir Lotfollah Pirniakan 1
 • mahdi esmaeli 2
 • Sayed Reza Ehsanpour 3
1 Islamic Azad University, Ayatollah Amoli branch, Amol, Iran
2 Islamic Azad university, Ghaemshahr branch, ghaemshahr, Iran
3 Shahed university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Imami Jurisprudence, which sets the basis of the judiciary system in Iran, has a special approach towards the officiary of judges including their income for which there are specific regulations; for instance, their salaries are to be paid from the state treasury and well enough so that they need no one to manage a decent life and might not be influenced. However, it seems that not enough attention has been paid to the dignity of judges and its requirements, such as favorable income, welfare and psychological support. As a result, existence of these issues and resolving them are still one of the judges’ main concerns. Furthermore, one of the punitive policies adopted by the judiciary system to prevent the commitment of any crime by the judges is to publicize the guilty ones whose wrongdoings and misconducts, in fact, could be the result of the harm they are exposed to. Seemingly, this policy tends to present the system’s incisive attitude to oppose any crime even in its own system ignoring the necessity of resolving the roots of these issues. This article investigates the major shortcomings which affect the dignity of the judges in the judiciary system highlighting the responsibilities of those in charge to improve the status quo. Moreover, the significance of evolving an exalting system for judges and the necessity of developing an integrated procedure for disciplinary inquest instead of subjective inference are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dignity of Judges
 • Favorable Income and psychological Support of Judges
 • Publicizing Guilty Judges
 • Exaltation and Punitive System for Judges
 • Integrated Procedure for Disciplinary Inquests
 1.               References

               Persian references

              Books

   

  1. Hashemi Shahroodi M.Et al. Culture of Jurisprudence According to Ahlul-Bayt Religion,Qom: Islamic Institute of Islamic Jurisprudence on the Ahl al-Bayt religion, Al-Ghadir Persian Research Center;1395.Vol1.p.507.
  2. Bulk B. Penology, Translated by ali hoseyn Najafi abrandabadi,Tehrn:Majd,1385, p 73.
  3.   Nahj al-Balaghah Imam ali.translated  by mohammad dashti . Letter 53.first printing. Tehran:payam- e edalat;1390.p.411.  
  4. Ghasemi,M,A study on salaries of judges in the I.R of Iran and other chosen countries,Judicial Research Institute,1397,P. 8-39
  5. Ardabili,MA.General criminal law,Mizan publication.1394.vol 1,p 176.
  6. Shamloo Ahmadi, MH, The Culture of Terminology and Criminal Titles, Dadyar publication, 1380,p 124.

   

  Articles

  7.      Nobahar, R, »Principle of minimum application of criminal law«. The Journal of Criminal Law Teaching, Razavi University of Islamic Sciences,No 1, 1390, p.113

  1. Hashemi,AA, »Hearing from the point of view of Amir al-Momenin Ali (AS)«, Islamic Law Journal,Imam Sadegh University(AS), No 2, 1380,p. 61.
  2. Hedayati,F, »Take a look at the Notarys’ responsibilities and violations and  reactions«, Kanoon Monthly, Informative and Analytical Journal on Humanities, Judiciary.No 99,1388,p.107.

   

               Arabic references

   

  1. al-Razi al-Jassas AA. Sharh ketab adab al- ghazi. Cairo:The American Community;1979.p. 110.
  2. Ansari M. Al maqaseb. Qom: Al-Mutamar al-Alami  bemonaseba Al-zekri  Al-Mu'ayyat al-lamilad al-sheikh al-aazam al-ansari, Al-Amana  Al-amma;1415.Vol 2.p.153.
  3.  Nouri H.Mastadrak al-Waysa'il wa Mastnabat al-Masa'il . Beirut:Al al-bayt institute  Leahya al-Tharath al- arabi;1408. Vol 17. P.353;347
  4. Najafi MH. Jawahir al-kalam fe sharh-e- sharaye Al-islam . Beirut: Dar Al- eihya Al- Tharath Al- arabi;1362. Vol 41.p. 252.
  5. Helli Ibn-e- Fahd A. Al-mahzab al-bar'a fi al-mukhtasr al-nafah.First printing.Qom:Islamic Publications Office (affiliated with Qom Seminary Teachers' Association);1407.Vol 5.p. 63.
  6.  Simari M.talkhis al-khalaf va kholasa al-ekhtelaf.Qom:maktaba  Ayatollah Marashi al-najafi;1408.Vol 3. P. 367.
  7. Allameh Haley H. Qavaed al-Ahkam fe al-marefat al-Halal wa al-Haram.First Printing.Qom:   Al-Nashr al-Islami Institute;1413.Vol 3.p. 547; 538.
  8.  Mohaghegh Hali J. Shara'i al-Islam fi masail al-Halal wa al-Haram.Second Printing.Qom: Esmailian institute;1408. Vol 4. P.149.
  9.   ibn Edris Heli M.  Al-Serraer al-Hawi Litahrir al-Fattawi.Qom: Al-nashr Institute of Islam; 1410.Vol 3.p.512.
  10.  Tusi M. al-nahaya fe Mojarad al- Figh Wa al- Fatavi. Beirut:Dar al-Ketab al-arabi;1400.p.721.
  11. Halabi A. Al-Kafi fe Al-Fiqhah.first printing.Isfahan: Maktaba Al-imam Amir Al-Momenin.1403.p.341.
  12.  Mumen al-Sabzevari  al- Qomi A. Jama'at al-Khalaf  wa  al-Wafaq. First Printing. Qom: zaminesazane zohoure imam- e- asr.1379.p.301.
  13. Koleyni M. al- Kafi. Tehran: Dar al- Kotob al- Islamiyah;1407.Vol 7.p.246.
  14. Tabataba'i MH.  al-Mizan Fe tafsir al- Quran.Fifth Printing.Qom: Islamic Publications Office;1417.Vol 5.p.326.
  15. Khoue A, Mabani takmala al manhaj,Qom: ehya asar al- imam al- khoue institude,1422,vol 41,p 304.
  16. Ameli Z, Al- roza al-bahiyah,Qom:Davari,1410, vol 9, p 165.
  17. Maghrebi(Abohanifeh),N, Daaem al-Islam, Al- Bait Institute,1385,Vol 2,p. 533.
  18. Hoseyni Ameli,MJ,Meftah al-keramah fe Sharh Ghavaed al-Allamah,al-Nashr al-Islami Institute,1424, Vol 12,p. 300.

   

               English references

              Electronic reference

  1. MacKay.Jory. Decision Fatigue: What it is and how it’s killing your focus, motivation, and willpower.Resime: blcuetog (February 2018). Available at: https://blog.rescuetime.com/decision-fatigue/ (Last visited on 15/01/2020)