امکان‌سنجی فقهی تعیین میزان دیه اقلیت‌های دینی با توجه به حکم حکومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات،تهران،ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22034/jlr.2020.184282.1460

چکیده

در نظام حقوقی کیفری اسلام، مجازات‌های اسلامی (منصوص) به مجازات‌های اطلاق می‌شود که نوع، میزان، موجب و کیفیت اجرای آن در شرع به طور دقیق مشخص شده است و شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص می‌شود.
از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در محافل علمی که محل استفتاء از مراجع عظام تقلید نیز شده، این است که آیا به رغم منصوص بودن دیه اقلیت‌های دینی، از نظر شرعی این امکان وجود دارد که با توجه به حکم حکومتی در برهه‌ایی خاص حکم به تغییر میزان دیه اقلیت‌های دینی داد؟
حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که از نظر شرعی امکان تغییر میزان دیه اقلیت‌های دینی با توجه به حکم حکومتی وجود دارد. بدین نحو که اگر چه مقتضای اصل اولی عدم ثبوت حکم حکومتی است لکن در صورت رعایت ضوابطی همچون موافقت با اهداف و مقاصد شریعت، تقدیم اهم بر مهم، قطعی بودن و رعایت مصالح عمومی، صدور حکم حکومتی امکانپذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تغییر میزان دیه اقلیت‌های دینی اختیار دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Feasibility of Determining the Diyat of Religious Minorities According to Government Decree

نویسندگان [English]

  • Fazlullah ranjbar 1
  • kazem Ghazizadeh 2
  • Mohammad Kazem Rahman Setayesh 3
1 Islamic Azad University Science and Research Branch, Theran, iran
2 Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the Islamic penal system, Islamic penalties refer to punishments that specify the type, amount, cause and quality of their execution in the Shari'ah, and include punishments, qisas, diat and ta'zir.
Among the controversial issues in the scholarly circles that have been mocked by the great religious authorities is whether, in spite of the legality of the religious minorities' blood money, it is practically possible to change the amount of blood money according to a particular state ruling. Religious minorities?
The results of this descriptive-analytical study indicate that religiously the amount of religious minorities can be changed according to the state order. In this way, although the primary requirement is non-approval of a government order, it is possible and provable to issue a government decree if it is in compliance with the objectives and purposes of the Shari'a, the prominence of the important, the certainty and respect of the public interest. The Islamic ruler has the power to change the amount of blood money for religious minorities

کلیدواژه‌ها [English]

  • First sentence
  • State sentence
  • Penal punishment
  • Religious minorities
  • Diyat