بحران کرونا و عدم امکان اجرای معاهدات بین المللی از سوی دولتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی

چکیده

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در 11 مارچ 2020 بحران ناشی از ویروس کرونا را یک وضعیت همه گیر جهانی (پاندمی) معرفی کرد که مطابق با مقررات بین المللی سلامت مصوب 2005 سازمان بهداشت جهانی، یک وضعیت اضطراری و غیر عادی محسوب می شود. بسیاری از دولتها نیز از این بحران به عنوان وضعیتی غیر معمول، جدی و غیر منتظره یاد می کنند و اقداماتی فوری در خصوص کاهش شیوع ویروس و مقابله با آن انجام داده اند. این اقدامات و تبعات انسانی و اقتصادی بحران کرونا منجر به عدم امکان اجرای برخی از تعهدات معاهداتی از سوی دولتها شده است. نقض این تعهدات بی تردید مسئولیت بین المللی دولت را به همراه خواهد داشت، مگر اینکه بتوان برای آن مبنای توجیهی در چارچوب حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی پیدا کرد. در این رابطه مواد 61 و 62 کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب 1969، در خصوص عـدم امکـان اجـرای معاهـده و تغییـر بنیادین اوضاع و احوال می تواند تحت شرایط خاص مندرج در این مواد، دولت را از مسئولیت عدم ایفای تعهد معاف کرده و به عنوان مبنایی برای خاتمه، کناره گیری و یا تعلیق معاهده مورد استناد قرار گیرد. قابلیت استناد به فورس ماژور در پرتو ماده 23 طرح مسئولیت بین المللی دولتها مصوب 2001 نیز برای معافیت از تعهد ثانویه جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات معاهداتی قابل بررسی می باشد. بر این اساس نوشتار حاضر در صدد ارزیابی ارتباط میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دولت در خصوص عدم ایفای تعهد ناشی از بحران کروناست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Coronavirus crisis and the impossibility of performance of international treaties by states

چکیده [English]

On January 30, 2020, the Secretary-General of the World Health Organization called the Coronavirus crisis as a situation of Public Health Emergency, which has caused the international concern. On March 11, 2020, the Secretary-General described the crisis as a pandemic, which is extraordinary event under international health regulations adopted by the World Health Organization in 2005. In the positions of the states, this crisis is always considered as an unusual, serious and unexpected situation that requires immediate action by the international community. In this regard, many states have declared the emergency situation in accordance with their domestic law, and have taken steps to reduce, prevent and counter the spread of the virus, these actions have led to the violation of their treaty obligations. In accordance with the articles 61 and 62 of the 1969 Convention on the Law of Treaties, the impossibility of performance, fundamentally changing the circumstances, under the specific conditions set forth in these articles, can be cited as a basis for terminating, withdrawing or suspending the treaty and can be the cause of the exemption of the state responsibility. In this regard, it is possible to cite the rules related to the amendment of treaties. It should be noted that even if the specific situation caused by the coronavirus does not lead to the termination or suspension of the treaty, it can exempt the state from the secondary responsibility for the damages resulting from the breach of their obligations, according to Force Major.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amendment
  • Termination
  • Suspension
  • fundamental change of circumstances
  • force majeure
 
 
فهرست منابع
منابع فارسی
1-      حکمت، محمد علی ، تاثیر تغییر  بنیادین اوضاع و احوال و اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی، مجله حقوقی، شماره 4، پاییز 64.
2-      فلسفی، هدایت االله، حقوق بین الملل معاهدات، نشر نو، 1395 .
منابع انگلیسی
Books
3-      Aust, A., Handbook of International Law, CUP, Cambridge University press, 2010.
4-      Crawford, J, Circumstances precluding wrongfulness, Cambridge University Press, 2013.
5-      Dorr, Oliver, Schmalenbach, Kirsten, Vienna Convention on the Law of Treaties A Commentary, Springer Heidelberg Dordrecht London, New York, 2012.
6-      Laurence R. Helfer, Terminating Treaties, in The Oxford Guide to Treaties, Duncan Hollis ed., Oxford University Press, 2012.
7-      UN Office of Legal Affairs, Final Clauses of multilateral treaties handbook, UN Sales No E04V3, 2003.
8-      Watts, Arthur, the international law commission 1949-1998, volume two: the treaties part II, Oxford University Press, 1999.
9-      World Health Organization, International Health Regulations 2005, Second edition, 2008.
 
Articles
 
10-    Coco Antonio and Talita de Souza Dias, Due Diligence and COVID-19: States’ Duties to prevent and Halt the Coronavirus Outbreak, part I, II, EJIL: talk, March 24, 2020.
11-   Federica Paddeu and Freya Jephcott, COVID-19 and Defences in the Law of State Responsibility: Part I, II, EJIL: talk, March 17, 2020.
12-   Joel Hellewell, Sam Abbott, Amy Gimma, Nikos I Bosse, Christopher I Jarvis, Timothy W Russell, James D Munday, Adam J Kucharski, W John Edmund,  Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts, Published by Elsevier Ltd, 2020.
13-   Morse, Stephen S, Mazet, Jonna A K, Woolhouse, Mark, Parrish, Colin R,  Dennis Carroll, William B Karesh, Carlos Zambrana-Torrelio, W Ian Lipkin, Peter Daszak, Prediction and prevention of the next pandemic zoonosis, Lancet,  Vol 380 December 1, 2012.
14-   Waldock, Humphrey, year book of international law, vol. I, Part. 1. 73, 1966
 
Documents
 
15-   Crawford, J, addendum to the second report on State responsibility, DOCUMENT A/CN.4/498 and Add.1–4, 30 APRIL 1999.
16-   Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II, Part Two, United Nations, 2008.
17-   Human Rights Committee, General Comment No 24, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 1994.
18-   ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, UNGA Res 56/83, 12 December 2001, UN Doc A/RES/56/83, Annex.
19-   United Nations conference on the law of treaties, Cf A/CONF/.39/C.1/L.330, UNCLOT III.
20-   Yearbook of the International Law Commission,  Volume II, PART 2 , 1982, A/CN.4/SER.A/1982/Add.l (Part 2)
21-   Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, PART.2, 1980, A/CN.4/SER.A/1980/Add. I (Part 2). Available at: https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1980_v2_p2.pdf
 
 
Judgements
22-     Gabčíkovo- Nagymaros Project, Hungary v Slovakia, Judgment, 1997, ICJ Rep 3.
23-   Rainbow Warrior Affair Case, between New Zealand and France, Reports Of International Arbitral Awards, 30 April 1990 VOLUME XX, UN, 2006
24-   Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, 1951, ICJ Rep 15.