ابعاد حقوق بشری مداخلات درمانی و نجات‌بخش اختیاری یا اجباری بیماران کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق عمومی- -دانش آموخته بهشتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
از منظر حقوقی، اصل بر وجود آزادی‌ها بوده و هرگونه محدودیتی استتثناء محسوب می‌شود. یکی از مصادیق اخیر محدود‌کننده حقوق بشر، کروناویروس بود که حق سلامت و بسیاری از ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجایی‌که سلامت در نهاد حق مفهوم‌پردازی می‌شود، اعمال آن از سوی ذی‌حق، تابع اصل تعیین سرنوشت، احترام، اراده آزاد و خودآیینی است. نتیجه چنین رویکردی این است که در صورت بیماری، فرد در درمان‌شدن و دریافت مداخلات درمانی، دارای اختیار کامل و هرگونه معالجه‌ای باید با رعایت رضایت آگاهانه وی صورت گیرد. هدف اصلی مقاله و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، بررسی این چالش است که آیا بیمار در برابر بیماری همه‌گیر مثل کروناویروس حق دریافت مداخلات درمانی وی اختیاری است یا اجباری و معلق می‌شود؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در شرایط عادی و بیماری غیرمسری به موجب ویژگی نهاد حق، حق دریافت مداخلات درمانی، کاملا اختیاری و تابع تابع اراده آزاد بیمار است، اما در شرایط اضطرای، خدشه در اراده و بیماری مسری و همه‌گیر مثل کووید 19، رضایت اگاهانه بیمار محدود به این شرایط و صیانت از سلامت عمومی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Human Rights Dimensions of Optional or Compulsory Life-Saving Interventions and Treatment of Covid-19

نویسنده [English]

  • Hassan khosravi
associate professor in public law, payame noor university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:
From a legal point of view, freedom is the primary principle and any restrictions are exceptions. One of the most recent examples of human rights restrictions has been the coronavirus, which has affected the right to health and many aspects of human life. Since health is conceptualized in the right, its application by the righteous is subject to self-determination, respect, free will, and self-fulfillment. The result of such an approach is that in case of illness, the person has full authority in the treatment and receipt of medical interventions and any treatment should be done with his conscious consent. The main purpose of the article, with a descriptive-analytical approach, is to examine the challenge of whether a patient has the right to receive voluntary treatment for an infectious and contagious disease such as coronavirus. The results show that in normal conditions and non-contagious diseases, due to the characteristic of the right institution, the right to receive medical interventions is completely optional and subject to the free will of the patient, but in emergency situations, impaired willpower and contagious diseases such as Covid-19, the patient's conscious satisfaction is limited to these conditions and the protection of public health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • the Right to Treatment
  • Life-Saving Interventions
  • Optional or Compulsory Treatment
  • Covid-19
الف- فارسی
کتاب­ها:
- راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران: طرح نو، 1381.
- راسخ، محمد، درس گفتارهای فلسفه حق و فلسفه حقوق عمومی، تهران: خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1394.
- شهابی، حسن و براتی، مرتضی، حق در فلسفه حقوق، تهران: شهابی، 1397.  
- طالبی، محمدحسین، درآمدی بر فلسفه حق، قم: انتشارات سمت، 1393. 
- کانت، امانوئل، بنیادهای مابعدالطبیه اخلاق، ترجمه حمید عنایت و علی ‌قیصری، تهران: انتشارات خوارزمی، 1361.
 
مقاله­ها:
- خالقی، جواد، «اصطلاحات متداول در اپیدمیولوژی بیماری­های واگیر و نظام مراقبت بیماری­ها»، 1399، ص 5.
                                                                                                      https://goums.ac.ir/content/35465
- قاری سید­فاطمی، سید­محمد، «نظریات اخلافی در آیینه حقوق»، نامه مفید، شماره 29، 1381.