ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

چکیده

حدوث وقایع بزرگ غیرقابل پیش‌بینی موجب خلل در اجرای قراردادها می‌گردد. حتی نقض ناخواسته قراردادها می‌تواند حقوق و تعهدات طرفین و دیگر مردم، بویژه تجار، را دستخوش تغییر قرار دهد. تعداد زیادی از شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند و روابط حقوقی غرما با آنان را باید مدیریت کرد. از همه مهم‌تر این است که چگونه می‌توان قرارداد را در قالب حمایت‌های گسترده قرار داد تا اصحاب دعوی به جای انحلال راه ابقا و اجرای قرارداد را در پیش گیرند؟ نحوۀ برسمیت شناسی مسؤولیت به سیستم و مکتب حقوقی دارد که موضوع مسؤولیت درآن مطرح است.
جهان بینی کشورها و مکاتب تا اندازۀ زیادی درپذیرش حقوقی مسؤولیت‌ها موثر است. پیدا کردن و احراز «سبب یا سبب‌های مسؤول» مثل مواردی که قطع ویقین وجود ندارد که اسباب متعدد درعرض بطور مساوی باعث ورود ضرر شده‌ یا موردی که سبب نزدیک و بی واسطه یا اصلی یا سبب تامه معلوم و مشخص نیست، یا سبب مقدم در تأثیر، محرز و مسلم نمی باشد، امر چندان آسانی نیست. حتی اگر گزینش بین این همه تئوری مسؤولیت صورت پذیرد ویکی انتخاب شود بحث نحوۀ جبران خسارات کلان از معضلاتی خواهد بود که به آسانی حل نمی شود.
این تحقیق، با مطالعۀ روش‌های مختلف تعیین مسؤولیت در سیستم‌های حقوقی بزرگ دنیا به عمل آمده و در صدد ارائه راه حل هایی است که در زمان وقوع حوادثی، مثل کووید 19، می‌تواند آرامش را به جامعه تجاری و قراردادی برگرداند و طرفین را به امنیت روانی قابل پیش‌بینی متعارف در مدیریت حقوقی انحلال یا ابقا و اجرای قراردادها برساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil and contractual liabilities for the nonperformance of the contracts due to the changed circumstances such as the appearance of COVID-19

نویسندگان [English]

  • Mehrab Darabpour 1
  • Maryam Darabpour 2
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Tehran
چکیده [English]

Some contractual obligations might without the default of either party become incapable of being performed. The reason for this might be different. It might be because of difficulties for performance, or impossibility or frustration of the contract or even financially not recommended performance. Unforeseeable circumstances may also render the undertaken obligations unperformed. The question under this Article is to show how different systems of law tackle these problems. There is no doubt that the rights and duties of the contractual parties would be affected under such situations, many big companies might run into bankruptcy and something should be done to ease the parties relations. The ideology of law makers will certainly affect the responsibilities of the parties, which is dealt with here. More important than this is to provide that every theory which firstly creates equilibrium between the rights and duties of the parties and secondly keeps the previous balances of the parties undertakings at the time of conclusion of the contract or the appearance of an act or in-act by which the obligations are created by the legislature. Contracts should be kept alive as much as possible. The civil liabilities and contractual obligations which meet these requirements should be reinforced and performed for the benefit of the parties to the disputes and the society as a whole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impossibility
  • Foreseeability
  • circumstances
  • frustration
1)       بیگدلی، سعید، (1388)، تعدیل قرارداد، نشر میزان، تهران.
2)       جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1372)، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش.
3)       خمینی، امام روح الله (ره)، تحریر الوسیله، کتاب الحدود.
4)       داراب پور، مهراب و داراب پور، محمد رضا، (1394)، حقوق قراردادها، تألیف، انتشارات جنگل، چاپ اول.
5)       داراب پور، مهراب و داراب پور، محمدرضا، (1394)، حقوق فراقراردادی مهندسان، انتشارات جنگل جاودان.
6)       داراب پور، مهراب و غیره، (1398)، حقوق گردشگری، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ص236.
7)       داراب پور، مهراب و همکاران، (1396)، چالش های حقوقی در معاملات بازرگانی بین المللی.
8)       داراب پور، مهراب و همکاران، (1396)، چالش‌های حقوقی در مسؤولیت‌های مدنی داخلی و بین‌المللی، تألیف، انتشارات خرسندی، چاپ اول.
9)       داراب پور، مهراب و همکاران، (1398)، اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، کتاب نخست: کلیّات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی، حقوق گمرکی و دسترسی به بازار جهانی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ دوم.
10)    داراب پور، مهراب، (1374)، آیات تمدّن (هتک حیثیّت و آبروی اشخاص ممنوع؟!)، انتشارات دانشگاه اسلامی کار، چاپ اول.
11)    داراب پور، مهراب، (1374)، قاعده مقابله با خسارات، انتشارات گنج دانش.
12)    داراب پور، مهراب، (1375)، جنبه‌هایی از حقوق بازرگانی بین‌المللی، تألیف، انتشارات دانا، چاپ اول.
13)    داراب پور، مهراب، (1379)، مطالعه تطبیقی ایفای عین تعهد، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 29-30.
14)    داراب پور، مهراب، (1387)، مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق انگلستان، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، مجله دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری تهران، صفحه 67 الی 99. شماره 44 و 45.
15)    داراب پور، مهراب، (1389)، مسؤولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، پژوهشنامه حقوق کیفری، دانشگاه گیلان، مقاله 3، دوره 1، شماره 1، پاییز ، صفحه 41-71
16)    داراب پور، مهراب، (1389)، مسؤولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، پژوهشنامه حقوق کیفری، دانشگاه گیلان، مقاله 3، دوره 1، شماره 1، پاییز .
17)    داراب پور، مهراب، (1391)، فلسفه قاعده مقابله با خسارات، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی.
18)    داراب پور، مهراب، (1392)، حقوق اموال و مالکیّت (تصرّف وقف)، تألیف، انتشارات جنگل، چاپ دوم.
19)    داراب پور، مهراب، (1395)، تفسیری بر حقوق بیع بین‌الملل: جلد سوم، ترجمه، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم.
20)    داراب پور، مهراب، (1396)، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی، تألیف، انتشارات جنگل، چاپ سوم
21)    داراب پور، مهراب، (1398)، حقوق بیع داخلی، تألیف، انتشارات جنگل، چاپ دوم
22)    داراب پور، مهراب، (1399)، مسؤولیت خارج از قرارداد، انتشارات مجد، چاپ چهارم.
23)    زارع نعمتی، رویا، (1390)، تعهدات دولتها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی، مجله حقوقی بین المللی، دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان.
24)    سلمانلو، مریم، داراب پور، مهراب، (1398)، حقوق حریم خصوصی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول.
25)    سیدقطب، (1977)، الجهاد فی سبیل الله، قاهره، دارالاعتصام.
26)    سیدقطب، (1988)، معالم فی الطریق، قاهره، دارالشروق.
27)    سیدقطب، (1995)، فی ظلال القرآن، قاهره، دارالشروق، جلد دوم.
28)    صفایی، سید حسین، (1375)، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، مقاله قوه قاهره یا فورس ماژور، نشر میزان، چاپ اول.
29)    طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ (1372)، حقوق اداری، سازمان سمت، تهران، جلد دوم.
30)    مجموعه نویسندگان، با کوشش دکتر نعمت الله الفت؛ (1394)، حج اندیشه: هم افزایی فقه و حقوق در تحقق عدالت و تعالی انسان، مقالۀ مهر پور، حسین، اقلیت ها در حکومت دینی با نگاهی به اندیشه حقوقی امام خمینی.
31)    مهرپور، حسین، (1374)، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، چاپ موسسه اطلاعات.