مبانی و جلوه های تأثیر اقتصاد سیاسی بر سیاست‌گذاری کیفری در ایالات‌متحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکدة معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق

چکیده

«آمریکایی شدن رویکردهای جنایی» جریانی است بین‌المللی که همگام با هژمونی مدل‌های کیفرگذاری کشورهای غربی، بر کشورهای در حال توسعه سایه افکنده و به جنبشی فراگیر تبدیل گشت. قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران کشورهای در حال توسعه با این تلقی نادرست که سیاست‌های کیفری در ایالات‌متحده مبتنی بر مبانی متقن کیفرشناختی بوده و از رهگذر جریانات فکری-فلسفی عبور کرده‌اند، اقدام به اقتباس حداکثری از این سیاست‌ها می‌نمایند. این اشتباه راهبردی در شرایطی صورت می‌گیرد که بخش قابل‌توجهی از تبیین‌هایِ متعارف و البته انتقادی از حقوق کیفری در آمریکا، تحولات سیاست‌گذاری کیفری معاصر در این کشور را تابعی از فاکتورهای اجتماعی-عوامل غیرمعرفتی- و نه جریانات فلسفی و علمی می‌دانند. تعمق در سیاست‌های کیفری نشان می‌دهد که در بین فاکتورهای اجتماعی مذکور، گستره نفوذ «اقتصاد سیاسی» بیش از هر عامل دیگری بوده است.
نوشتار حاضر با بررسی مبانی نظری و نیز ریشه‌های سیاست‌های کیفری معاصر در ایالات‌متحده اثبات می‌نماید که بخش قابل‌توجهی از این سیاست‌ها نه‌تنها فاقد وجاهت علمی و مبانی متقن کیفرشناختی بوده، بلکه تحت تأثیر جریان اقتصاد سیاسی و با هدف تحصیل منافع سیاسی و اقتصادی صورت پذیرفته است. تصویر ارائه‌شده در این نوشتار با استفاده از داده‌های کمی و مطالعات تاریخی، نقش لابی‌ احزاب سیاسی و بنگاه‌های اقتصادی‌ای مانند صنایع اسلحه‌سازی، صنایع نظامی و شرکت‌های امنیتی-اطلاعاتی در سیاست‌‌‌گذاری کیفری معاصر آمریکا را تبیین نموده و با تحلیل انتقادی سیاست‌هایی مانند مجموعه سیاست‌های کنترل جرم، سیاست‌های مقابله با تروریسم، سیاست‌های عدم تسامح و مجازات زندان فرایند آمریکایی شدن رویکردهای جنایی را به چالش می‌کشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles and effects of impact of Political Economy on Criminal Policy in the United States

نویسنده [English]

 • ali gholami
چکیده [English]

"The Americanization of Criminal Approaches" is an international movement that,in keeping with the hegemony of the Western world's penalization models,shadowed the developing world and turned into a comprehensive and universal movement. Legislators and policy makers in developing countries are adopting the maximum of these policies, with the false perception that criminal policies in the UnitedStates have been based on pseudo-psychological principles and through intellectual-philosophical processes. This strategic mistake occurs in a situation where a significant part of the conventional and critically accountable explanations of criminal law in the UnitedStates consider the development of contemporary criminal policy in the country as a function of social factors, non-lethal factors not philosophical or scientific trends. Meditations on criminal policy show that among the above-mentioned social factors,the extent of the influence of "political economy" has been more than any other factor. This paper, by examining the theoretical foundations and the roots of contemporary criminal policy in the United States, proves that a significant portion of these policies not only lacked the scientific and fundamental principles of cognitive science,but also was influenced by the flow of political economy and the pursuit of political and economic interest. The image presented in this paper, using quantitative data and historical studies,explains the role of the lobbying of political parties and economic enterprises such as the arms industry, military industries,and intelligence companies in contemporary US criminal policy,and analyzes critical policies such as crime control policies, Counter-terrorism policies, non-alignment policies, and prison sentences, the American process challenges the criminal approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Criminal Policy
 • Political Economy
 • Exploitation
 • Prison
 • Political Parties
 1. فهرست منابع

  الف: منابع فارسی:

  1.  آدورنو، تئودور. هورکهایمر، ماکس، «صنعت فرهنگ سازی، روشنگری به‌مثابه فریب توده‌ای»، مراد فرهادپور، ارغنون، شماره 18، پائیز 1380.
  2.  احمدی ، بابک، مدرنیته و اندیشه انتقادی، تهران: مرکز،1380.
  3.  بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، محمدعلی اردبیلی، تهران: میزان، 1385.
  4.  دانیالی، عارف، میشل فوکو: زهد زیبایی‌شناسانه به‌مثابه گفتمان ضد دیداری، تهران: انتشارات تیسا، 1393.
  5.  رابرتز، جولیان وی. استالاتز، لورتا جی. ایندرمار، دیوید. هاف، مایک، عوام‌گرایی کیفری و افکار عمومی: درس‌هایی از پنج کشور، زینب باقری، سودابه رضوانی، مهدی کاظمی جویباری، هانیه هژبرالساداتی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1392.
  6.  ریتزر، جورج، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، 1386.
  7.  صابری تولایی، علی، توجیه مجازات، از رویکردهای محض تا رویکرد بینابین، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1392.
  8.  ضمیران، محمد، میشل فوکو: دانش و قدرت، تهران: نشر هرمس، 1378.
  9.  فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه(تولد زندان)، نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، 1378.
  10. 10.  فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست، تهران: طرح نو، 1376.
  11. 11.  کاشفی اسماعیل زاده، حسن، جنبش‌های بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی: علل و جلوه‌ها، آموزه‌های حقوقی (الهیات و حقوق دانشگاه رضوی)، سال پنجم، بهار و تابستان 1384.
  12. 12.  لچت، جان، پنجاه متفکر بزرگ معاصر، محسن حکیمی، تهران: انتشارات خجسته، 1383.
  13. 13.  نوذری، حسینعلی، نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی، تهران: آگه، 1383.
  14. 14.  هیندس، باری، گفتارهای قدرت از هابز تا فوکو، مصطفی یونسی، تهران: نشر و پژوهش شیرازه، 1380.

  ب: منابع انگلیسی:

  1. Beck, Allen J and Bonczar, Thomas P. Lifetime Likelihood of Going to State or Federal Prison, Special Report. United States Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, 1997.
  2. Blackmon, Douglas A. Slavery by Another Name: The Re-Enslavement of Black People in America from the Civil War to World War II. New York, Anchor Books, 2008.
  3. Christie, Nils, Crime Control as Industry: Towards Gulags, Western Style. London: Rutledge, 2000.
  4. Committee on Causes and Consequences of High Rates of Incarceration and Travis, Jeremy and others, The Growth of Incarceration in the United States: Exploring Causes and Consequences. Washington, D.C. The National Academies Press, 2014
  5. Foucault, Michel, Discipline and Punish. Translated by Alan Sheridan, Vintage Books, 1995.
  6. Foucault, Michel, The History of Sexuality, V 1: An Introduction, Robert Hurley. New York, Vintage Books, 1980.
  7. Garland, D. Punishment and Modern Society. Oxford: Oxford University Press, 1990.
  8. Garland, D. The culture of high crime societies: Some preconditions of recent law and order policies. British Journal of Criminology, 2000, Vol. 40.
  9. Giorgi, Alessandro De, Re-thinking the Political Economy of Punishment: Perspectives on Post-Fordism and Penal Policies. Ashgate Publishing Limited,  2006.
  10. Greenberg, David F. The Dynamics of Oscillatory Punishment Processes. Journal of Criminal Law and Criminology, V68, 1977, pp 643-651.
  11. Harcourt, Bernard E. The Illusion of Free Markets (Punishment and the Myth of Natural Order). Harvard University Press, 2012.
  12. Higginbotham, Edward, Historical and archaeological assessment of the Eagle Farm agricultural establishment, female factory and prison, Eagle Farm, Brisbane. Queensland, Consultant Archaeological Services, 1990.
  13. Howe, Adrian, Punish and Critique: Towards a Feminist Analysis of Penality. London & New York: Routledge, 1994.
  14. Jankovic, Ivan, Labor Market and Imprisonment. Crime and Social Justice, No. 8, 1977; pp 17-31.
  15. LeBaron, Genevieve, Slaves of the state: American Prison Labour Past and Present. British Academy, 2015.
  16. Pelaez, Vicky, The Prison Industry in the United States: Big Business or a New Form of Slavery? New York and Global Research, 2008.
  17. Reynolds, Morgan O. The Economic Impact of Prison Labor, National Center of Policy Analysis. 1997.
  18. Tonry, M. Symbol, Substance and Severity in Western Penal Policies. Punishment and Society 3, 2001, pp 517-536.
  19. Tonry, Michael and Melewski, Matthew, The Malign Effects of Drug and Crime Control Policies on Black Americans. Crime and Justice, Vol. 37, No. 1, 2008, pp 1-44.
  20. Wallace, Don, The Political Economy of Incarceration Trends in Late US Capitalism: 1971-1977. The Insurgent Sociologist, 11/1, 1980.