نمایه نویسندگان

ا

ب

پ

ت

 • تاورنیه، پل تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد:نقش قدرتهای بزرگ [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • تاورنیه، پل دادگاه جزایی بین المللی:تحولات اخیر [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • تییری، هوبر برنامه برای صلح و منشور ملل متحد [دوره 1، شماره 13-14، 1373]

ح

خ

 • خرازی، کمال تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره بعد از جنگ سرد [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • خزانی، منوچهر اصل برائت و اقامه دلیل دردعوی کیفری [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • خزانی، منوچهر پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • خزانی، منوچهر اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری [دوره 1، شماره 9، 1370]
 • خزانی، منوچهر اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • خزائی، منوچهر بررسی نظری و عملی تسریع آیین رسیدگی کیفری [دوره 1، شماره 122، 1376]

د

ذ

ر

 • روزیه، داوید روشهای به اجرا در آمدن تعهدات بین المللی فرانسه [دوره 1، شماره 122، 1376]

س

 • سیفی، سیدجمال تحولات مفهوم حاکمیت دولتها در پرتواصل تعیین سرنوشت ملتها [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • سیفی، سیدجمال وحدت مسوولیت "قراردادی و غیر قراردادی" بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • سیفی، سید جمال رویه قضایی بین المللی [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • سیفی، سید جمال وحدت آلمان و جانشینی کشورها [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • سیملر، فیلیپ راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها [دوره 1، شماره 23-24، 1377]
 • سونکا، پتر مجازات اعدام از دیدگاه حقوق بشر [دوره 1، شماره 122، 1376]

ش

 • شاملو، باقر نوآوری قانون جزای جدید فرانسه [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • شمس، عبدالله تامین در تامین خواسته [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • شمس، عبدالله خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • شمس، عبدالله ثالث در صحنه توقیف [دوره 1، شماره 21-22، 1377]
 • شهیدی، مهدی قرارداد تشکیل بیع [دوره 1، شماره 10، 1371]
 • شهیدی، مهدی صلح مال در برابر تعهد به پرداخت مستمری(تطبیق با قرارداد مشابه در حقوق فرانسه) [دوره 1، شماره 13-14، 1373]
 • شهیدی، مهدی قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • شهیدی، مهدی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سندرسمی [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • شهیدی، مهدی قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی [دوره 1، شماره 21-22، 1377]

ص

ف

ق

 • قاسمی حامد، عباس راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها [دوره 1، شماره 23-24، 1377]
 • قدک، عبدالرسول توصیف و حقوق بین الملل خصوصی [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • قدک، عبدالرسول وابستگی قراردادها در زمینه اعتبارات مصرفی حقوقی فرانسه [دوره 1، شماره 21-22، 1377]

ک

ل

م

 • مارک سورل، ژان دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز اختلافات [دوره 1، شماره 23-24، 1377]
 • مارک سورل، ژان سرانجام قواعد بین المللی در حقوق داخلی در چارچوب اروپا [دوره 1، شماره 23-24، 1377]
 • محبی، محسن جهان سوم، به مثابه یک نظام حقوقی بین المللی [دوره 1، شماره 9، 1370]
 • محقق داماد، سیدمصطفی تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری و دکترین های حقوقی [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • محقق داماد، سیدمصطفی تدوین و تحول علم "سیر"(حقوق بین الملل اسلامی) [دوره 1، شماره 23-24، 1377]
 • محقق داماد، سید مصطفی تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی و مفهوم اسلامی آن [دوره 1، شماره 18، 1375]
 • محقق داماد، سید مصطفی اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه [دوره 1، شماره 116، 1371]
 • محقق داماد، مصطفی قضاوتهای اخلاقی و قوانین [دوره 1، شماره 9، 1370]
 • محقق داماد، مصطفی اقرار ناشی از اختیار [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • میرفخرایی، محمد جواد حل و فصل اختلافات هواپیمایی کشوری بین المللی [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • میر محمد صادق، حسین بررسی تطبیقی نظریه عقیم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری [دوره 1، شماره 10، 1371]
 • ممتاز، جمشید تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 120، 1373]
 • ممتاز، جمشید توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل توسط سازمان ملل متحد [دوره 1، شماره 18، 1375]
 • مهرا، نسرین نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • مهرا، نسرین بزه دیده شناسی [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • مهرا، نسرین درآمدی بر جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازداییمقدمه گزارش: کمیته اروپایی ویژه مسایل جنایی وابسته به شورای اروپا [دوره 1، شماره 21-22، 1377]
 • مهرپور، حسین مجتمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن [دوره 1، شماره 10، 1371]
 • مهرپور، حسین دو بحث کوتاه در مورد تععد زوجات:ا)استیفای عده در نکاح منقطع.2)محدود کردن تعدد زوجات [دوره 1، شماره 16-17، 1374]
 • مهرپور، حسین نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی [دوره 1، شماره 122، 1376]
 • مهرپور، حسین اجازه ولی در عقد نکاح [دوره 1، شماره 116، 1371]

ن

و

ه