نمایه نویسندگان

آ

 • آریاپوران، سعید بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • آرین، محمد ضرورت وضع قواعد جامع و جهانشمول در حوزه سرمایه گذاری خارجی:واقعیت یا خیال؟ [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • آگاه، وحید جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق عمومی ایران [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • آماده، غلامحسین واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات [دوره 14، شماره 107، 1390]

ا

 • ابراهیم گل، علیرضا تاثیر اقدامات متقابل در اجرای مسئولیت بین المللی دولت بر تاکید بر مسئولیت ناشی از منافع جمعی [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • اسدیان، احمد تاملی در تعاملات قوای مجریه و مقننه [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • افتخار جهرمی، گودرز ممنوعیت کمک های دولتی مخل رقابت" مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا" [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • افتخار جهرمی، گودرز مقتضای اطلاق ضمان قراردادی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • افشاری، مریم تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • افشاری، مریم تغییرات آب و هوایی و پاهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • اکبری، جهاندار بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • امینی، منصور قراردادهای اجباری [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • امینی، منصور تحلیل مقایسه ای " CLC"1969 و پروتکل 1992 در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • انصاری، نگین حفظ منافع اساسی دولت میزبان در توافقات سرمایه گذاری بین المللی [دوره 14، شماره 56، 1390]

ب

 • بابایی، مجتبی رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره :بهره برداری یک جانبه یا همکاری؟ [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بابایی، محمدعلی بزهکاران پیشینه دار، از سرکوبی بزهکاران خطرناک تا مدیریت خطر ارتکاب جرم [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • بیات کمیتکی، مهناز مفهوم مصلحت عمومی [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • باقری، محمود شرط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری از علایم تجاری [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • باقر پور اردکانی، عباس بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشر دوستانه [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • باقری نژاد، زینب تضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • بزنگانی، هاشم جایگاه حقوق مالکیت در استحکام نظام اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره :بهره برداری یک جانبه یا همکاری؟ [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم رویکرد گونه محور در حمایت بین المللی از تنوع زیستی:حفاظت و بهره برداری از گونه های مهاجر در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم تغییرات آب و هوایی و پاهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشر دوستانه [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • بیگ زاده، ابراهیم نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • بناءنیاسری، ماشاء الله قابلیت معامله ی اعتبار در حقوق اعتبارات اسنادی مطالعه ای در مفهوم،شرایط،آثار،و ماهیت حقوقی "معامله "ی اعتبار [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • بهمنی، محمدعلی رویه ی قضایی فرانسه و اجرای آرای داوری ابطال شده در محل صدور [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]

پ

 • پاکزاد، بتول ماهیت تروریسم سایبری [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • پولادی، کاوه حقوق بشر در بازبینی و بازاندیشی پوزیتیویسم جدید "تاملاتی در اندیشه های فوکو در پهنه حقوق بشر [دوره 14، شماره 53، 1390]

ت

 • تدین، عباس تضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • تقدیر، محمد کاظم تعریف سرمایه و سرمایه گذار در معاهده منشور انرژی و اثر آن بر صلاحیت مراجع رسیدگی [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • تقی زاده، جواد کفالت رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 55، 1390]

ج

 • جیربورگ، نیلز جرم انگاری همچون آخرین چاره [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • جعفری، فیض الله رویه ی قضایی فرانسه و اجرای آرای داوری ابطال شده در محل صدور [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • جعفریان سوته، سیدحسن افق های اعمال کیفر در تعدد مادی جرم(افعال مختلف،عناوین متفاوت)با تاکید بر حقوق ایران و مصر [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • جعفری مجد، محمد تحلیل مقایسه ای " CLC"1969 و پروتکل 1992 در مورد مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]

ح

 • حاجی ده آبادی، احمد استناد و نقش آن در شرکت در جرم [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • حاجی عزیزی، بیژن بررسی جایگاه مادر ایرانی در انتقال تابعیت به طفل:نقدی بر ماده 976 قانون مدنی ایران و ماده واحده سال 1385 [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • حسنی، محمدحسن مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم قتل و صدمات بدنی در حقوق کیفری انگلستان و ایران [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • حسین آبادی، امیر نقد و بررسی رای شماره 36 مورخ 27/1/84 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رابطه با خسارت معنوی [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • حسین آبادی، امیر نقش فعال موتوری در ایجاد ضرر [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]

خ

 • خدمتگزار، محسن موافقان و مخالفان مالکیت فکری [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • خضری، سید مرتضی معیار انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت در دعاوی ضد تروریسم ایالات متحده [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]

د

 • دادگر، یداله جایگاه حقوق مالکیت در استحکام نظام اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1390]

ر

 • راسخ، محمد مفهوم مصلحت عمومی [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • رحمانی، زهره نظریه های نافی حق: نظریه محافظه کاری [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • رضایی، غلام حسین جایگاه تعلیق تعقیب در سیستم عدالت کیفری ایران [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • رضائی زاده، ملیحه حکومت محلی در کشورهای فدرال و یکپارچه [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • رضوی فرد، بهزاد جایگاه ترمیم خسارت های وارده به بزه دیگان جنایات بین المللی: از حقوق بین الملل عمومی تا حقوق بین الملل کیفری [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • رفیعی، احمد ارزیابی کارآیی و تاثیر قانون کار در تنظیم روابط اقتصادی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • رهبری، ابراهیم تحلیل رقابتی تحدیدات مظنون در قراردادهای لیسانس فناوری [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • روشن، محمد موضوع : جواز تغییر جنسیت و بررسی آثار وضعی و تکلیفی آن [دوره 14، شماره 53، 1390]

ز

 • زارعی، محمدحسین تحولات مربوط به قلمرو و بازنگری قضایی در پرتو رویه های قضایی انگلستان و فرانسه [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • زارعی، محمدحسین حکومت محلی در کشورهای فدرال و یکپارچه [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • زارعی، محمد حسین اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]

س

 • سبزواری نژاد، حجت ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • سرافراز، فرشید نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • سیفی، سیدجمال قابلیت انتساب مسئولیت در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری در پرتو قضیه ی ژئوساید(بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو) [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • سیفی، سید جمال تاثیر اقدامات متقابل در اجرای مسئولیت بین المللی دولت بر تاکید بر مسئولیت ناشی از منافع جمعی [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • سیمایی صراّف، حسین منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران [دوره 14، شماره 55، 1390]

ش

 • شایگان، فرهاد نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • شاملو، باقر اصول حاکم بر مجازات های بدنی [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • شاملو، باقر جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته ی فراملی [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • شاملو، باقر نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • شاه حیدری پور، محمدعلی اصل لزوم ارتباط دعوا و دادگاه از جهت صلاحیت محلی در حقوق ایران و انگلستان و اصول دادرسی مدنی فراملی [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • شریعت باقری، محمدجواد برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • شمس، عبدالله اصل لزوم ارتباط دعوا و دادگاه از جهت صلاحیت محلی در حقوق ایران و انگلستان و اصول دادرسی مدنی فراملی [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]

ص

 • صادقی زیازی، حاتم قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • صالحی، عطااله بررسی امکان پذیر بودن حکومت بین المللی قانون [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • صداقتی، علی قراردادهای اجباری [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • صفاری، علی بررسی مقایسه ای فراشناخت و تحمل ابهام زندانیان با سابقه و بی سابقه با غیر زندانیان [دوره 14، شماره 56، 1390]

ط

 • طاهری، سهیل مقتضای اطلاق ضمان قراردادی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • طباطبایی، سیدرضا ماهیت حق ناشی از قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • طبری، حامد تبعیض مثبت : تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • طوسی، عباس متدولوژی "حقوق و اقتصاد" [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]

ع

 • عامری سیاهوئی، حمیدرضا طراحی فضاهای امن [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • عبداللهی، محسن قابلیت انتساب مسئولیت در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری در پرتو قضیه ی ژئوساید(بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو) [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • عبدالهی، محسن رویکردهای نظام مسئولیت بین المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع شده در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • عزیزی، ستار بررسی جایگاه مادر ایرانی در انتقال تابعیت به طفل:نقدی بر ماده 976 قانون مدنی ایران و ماده واحده سال 1385 [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • علی منصوریان، ناصر جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق عمومی ایران [دوره 14، شماره 55، 1390]

غ

 • غفاری، هدی نگاهی دوباره به برداشتهای شکلی و ماهوی از حاکمیت قانون [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • غلامعلی زاده، محمد نقش فعال موتوری در ایجاد ضرر [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]

ف

ق

 • قاری سید فاطمی، سیدمحمد ماهیت حق بر محیط زیست [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • قاسمی حامد، عباس استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • قاسمی حامد، عباس ماهیت حق ناشی از قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • قاسمی حامد، عباس نظریه ی نقض کارآمد قرارداد مطالعه ی تطبیقی و انتقادی در حقوق آمریکا [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • قنبری جهرمی، محمدجعفر قواعد حاکم بر مجوز واردات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]

ک

 • کارگری، نوروز جنگ با تروریسم با نبرد با عدالت [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • کاظمی، قباد جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته ی فراملی [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • کاظمی نجف آبادی، عباس مبانی قاعده ی نقض قابل پیش بینی [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • کلانتری، کیومرث افق های اعمال کیفر در تعدد مادی جرم(افعال مختلف،عناوین متفاوت)با تاکید بر حقوق ایران و مصر [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • کمالی، علی رویکرد گونه محور در حمایت بین المللی از تنوع زیستی:حفاظت و بهره برداری از گونه های مهاجر در حقوق بین الملل [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • کوشا، جعفر نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • کوشا، جعفر گسترش قاچاق مشروبات الکلی و سیاست جنایی ایران در پیش گیری . مقابله با آن [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • کوشا، جعفر اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]

گ

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر تبعیض مثبت : تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • گل پرور، حسن گسترش قاچاق مشروبات الکلی و سیاست جنایی ایران در پیش گیری . مقابله با آن [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • گلدوست جویباری، رجب تعلیق تعقیب دعوای کیفری: جلوه ای از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 107، 1390]

م

 • مجدزاده، غزال دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت ها [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • محقق داماد، سید مصطفی تحولات اجتهاد شیعی: مکتب ها، حوزه ها و روش ها (5) اجتهاد بر محور عدالت و کرامت بشری [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • محمدی، شهرام نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • محمودی، جواد تحولات مربوط به قلمرو و بازنگری قضایی در پرتو رویه های قضایی انگلستان و فرانسه [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • محمودی، جواد چگونگی کنترل صلاحیت های گزینشی در پرتو آرای شورای دولتی فرانسه [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • مختاری، مهدی سیرتحول نظام انتخابات پارلمانی در ایران [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • میرمحمدصادقی، مریم تبعیض مثبت : تبعیض عادلانه یا درمان اثرات تبعیض [دوره 14، شماره 55، 1390]
 • مشهدی، علی ماهیت حق بر محیط زیست [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • معبودی نیشابوری، رضا ممنوعیت کمک های دولتی مخل رقابت" مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا" [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • مقصود پور، رسول دعوای اضافی و تغییرات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • ملکی زاده، حسین قابلیت انتساب مسئولیت در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری در پرتو قضیه ی ژئوساید(بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو) [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • منصور آبادی، عباس موضوع جعل و تزویر [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • مهرا، نسرین ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • مهرا، نسرین جنگ با تروریسم با نبرد با عدالت [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]

ن

 • نیازپور، امیر حسن تعلیق تعقیب دعوای کیفری: جلوه ای از توافقی شدن آیین دادرسی کیفری [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • ناعمه، حسن شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • نیر، مجتبی شرط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری از علایم تجاری [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • نصیرباغبان، حسن اصول حاکم بر مجازات های بدنی [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • نیکبخت، حمیدرضا حفظ منافع اساسی دولت میزبان در توافقات سرمایه گذاری بین المللی [دوره 14، شماره 56، 1390]
 • نیکبخت، حمیدرضا قابلیت معامله ی اعتبار در حقوق اعتبارات اسنادی مطالعه ای در مفهوم،شرایط،آثار،و ماهیت حقوقی "معامله "ی اعتبار [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • نیکبخت، حمید رضا مبانی قاعده ی نقض قابل پیش بینی [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • نهرینی، فریدون اصول حاکم بر اعاده دادرسی [دوره 14، شماره 55، 1390، صفحه 1-27]
 • نهرینی، فریدون تشخیص رییس قوه قضائیه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی (قسمت دوم) [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • نواریان، علیرضا نظریه ی نقض کارآمد قرارداد مطالعه ی تطبیقی و انتقادی در حقوق آمریکا [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • نوبهار، رحیم جرم انگاری همچون آخرین چاره [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • نوبهار، فاطمه جرم انگاری همچون آخرین چاره [دوره 14، شماره 53، 1390]
 • نورزاد، مجتبی قرین شناسی جرم اقتصادی [دوره 14، ویژه نامه شماره 4، 1390]
 • نوروزی، محمد استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار [دوره 14، شماره 53، 1390]

و

ه

 • هاشمی، سیدمحمد سیرتحول نظام انتخابات پارلمانی در ایران [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • هاشمی، سیدمحمد ارزیابی کارآیی و تاثیر قانون کار در تنظیم روابط اقتصادی [دوره 14، ویژه نامه شماره 7، 1390]
 • هاشمی، سید محمد نگاهی دوباره به برداشتهای شکلی و ماهوی از حاکمیت قانون [دوره 14، شماره 107، 1390]
 • هاشمی، سید محمد حقوق اقتصادی و اجتماعی (حقوق رفاهی) کودکان: تحلیل مبانی نظری و موازین بین المللی [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]
 • همتی، مجتبی حقوق اقتصادی و اجتماعی (حقوق رفاهی) کودکان: تحلیل مبانی نظری و موازین بین المللی [دوره 14، ویژه نامه شماره 6، 1390]

ی

 • یوسفیان شوردلی، بهنام مسئولیت اشخاص حقوقی در جرائم اقتصادی یا سازمان یافته: رویکردهای نوین ملی و بین المللی [دوره 14، شماره 56، 1390]