نمایه نویسندگان

ا

 • ارجمند، اردشیر تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت؛مطالعه تحلیلی- تطبیقی [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • ایروانیان، امیر نقش سیاست گذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • اسلامی، رضا بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون آفریقای حقوق بشر و مردم [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • اسماعیل زاده، حسن حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • افتخار جهرمی، گودرز حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • اکبری، جهاندار عوامل انسانی اطاله دادرسی در امور کیفری [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • امینی، منصور نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران [دوره 12، شماره 49، 1388]

ب

 • بصیرت، یلدا بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون آفریقای حقوق بشر و مردم [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • بیگ زاده، ابراهیم دادگاه ویژه لبنان:گامی در راه گسترش مبارزه با بی کیفری [دوره 12، شماره 49، 1388]

پ

ت

 • تقی زاده، جواد انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی فرانسه [دوره 12، شماره 49، 1388]

ح

خ

 • خالقی، علی حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی،از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • خروشی، عبدالعظیم تعهدات پیش قرارداری بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری [دوره 12، شماره 50، 1388]

د

 • دشتی، علی جایگاه حقوقی و تعاملات قانونی شوراهای محلی در نظام حقوقی و سیاسی ایران [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • دولت رفتار حقیقی، محمدرضا جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیر دولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 49، 1388]

ر

 • رحمانی، عطااله مطالعه تطبیقی مبانی قاعده اکثریت در شرکت های سهامی:حقوق انگلستان و ایران [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • رستمی تبریزی، لمیاء درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • رهبری، ابراهیم نقش قراردادهای محدود کننده در حمایت از اسرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران [دوره 12، شماره 50، 1388]

ز

 • زرگوش، مشتاق تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت؛مطالعه تحلیلی- تطبیقی [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • زینالی، امیرحمزه حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی،از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی [دوره 12، شماره 50، 1388]

س

ص

 • صفاری، علی نقش سیاست گذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری [دوره 12، شماره 49، 1388]

ع

 • عابدیان، میرحسین تعهدات پیش قرارداری بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • عبدالهی، افشین اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 50، 1388]

غ

 • غلامی، حسین سیاست کیفری سلب توان بزهکاری [دوره 12، شماره 50، 1388]

ف

 • فخاری، امیرحسین سخنی درباره رایی که در زمینه مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر شده است [دوره 12، شماره 49، 1388]

ق

 • قاسمی حامد، عباس جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • قاسمی حامد، عباس متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • قرجه لو، علیرضا امارت قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس [دوره 12، شماره 49، 1388]

گ

م

 • محقق داماد، سید مصطفی تحولات اجتهاد شیعی: مکتب ها، حوزه ها و روش ها(4) (احکام تکلیفی و احکام وضعی از نظر محقق خراسانی) [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • محقق داماد، سید مصطفی تحولات اجتهاد شیعی، سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها(3) [دوره 12، شماره 49، 1388]
 • موسوی، سید فضل ا... قواعد حل تعارض مربوط به "کودکان"در حقوق انگلیس [دوره 12، شماره 50، 1388]
 • موسوی، سیدمهدی قواعد حل تعارض مربوط به "کودکان"در حقوق انگلیس [دوره 12، شماره 50، 1388]

ن

ه

ی

 • یاوری، اسدالله رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه "در پرتوکنوانسیون اروپایی حقوق بشر" [دوره 12، شماره 49، 1388]