نمایه نویسندگان

ا

 • ادیب، مجید همراهی فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • اس فریز، ریچارد سیاست عدالت کیفری تطبیقی در نظر و عمل [دوره 8، شماره 41، 1384]

ب

 • باتر، انیک ممنوعیت رابطه جنسی بین محارم "اصل بنیادین حقوق خانواده" [دوره 8، شماره 41، 1384]

پ

ج

 • جعفرزاده، میرقاسم شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و ادره ثبت اختراعات [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • جعفر زاده، میر قاسم حسن نیت در قراردادهای بین المللی :قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی [دوره 8، شماره 41، 1384]

خ

د

 • داراب پور، مهراب اخذ برائت برای خسارات ناشی از درمان یا عمل جراحی،رافع ضمان یا اعتمادی خلاف احتیاط در مسئولیت تخصصی پزشکان [دوره 8، شماره 41، 1384]

ر

 • راسخ، محمد تئوری حق و حقوق بشر بین الملل [دوره 8، شماره 41، 1384]

ز

 • زارعی، محمدحسین مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا محمدحسین زارعی- احمد مرکز مالمیری [دوره 8، شماره 42، 1384]

س

 • سادات حسینی، سید حسین بررسی مبانی مسوولیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا در کنوانسیون قزازداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و مقایسه آن با حقوق ایران و انگلیس [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • ساعدی، سیدامید شخص ثالث؛ولی از نوع دیگرماری لور ماتیو-ایزورش [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • ساعدی، سید امید ممنوعیت رابطه جنسی بین محارم "اصل بنیادین حقوق خانواده" [دوره 8، شماره 41، 1384]
 • سیمائی صراف، حسین حسن نیت در قراردادهای بین المللی :قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی [دوره 8، شماره 41، 1384]

ص

 • صفاری، علی توجیه یا دلیل آوری برای مجازات [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • صفاری، علی روش زندگی و تاثیر گذاری بزه دیده بر وقوع جرم [دوره 8، شماره 41، 1384]

ق

 • قاری سید فاطمی، سید محمد توسعه قلمرو و تضمین محدودیت:آزادی بیان در آیینه حقوق بشر معاصر مبانی نظری و پیامدهای حقوقی [دوره 8، شماره 41، 1384]

ک

ل

م

 • محمودی، اصغر شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و ادره ثبت اختراعات [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • مرکز مالمیری، احمد مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا محمدحسین زارعی- احمد مرکز مالمیری [دوره 8، شماره 42، 1384]
 • میر محمد صادقی، حسین سیاست عدالت کیفری تطبیقی در نظر و عمل [دوره 8، شماره 41، 1384]

ن

ه